hilti zet zijn dubbelcijferige groeitempo verder

De Hilti Group heeft een stijging van het verkoopcijfer

Schaan (FL), 19 september 2018 – De Hilti Group heeft een stijging van het verkoopcijfer van 14,7 procent geboekt tijdens de eerste acht maanden van 2018. Na aanpassing voor acquisitie-effecten bedraagt de groei 12,7 procent. Het bedrijfsresultaat van de groep steeg met 7,6 procent over dezelfde periode.

Op het einde van augustus bedroeg het verkoopcijfer voor 2018 van de Hilti Group 3 751 miljoen Zwitserse frank (+14,7%), wat significant hoger ligt dan in het voorgaande jaar.

Twee procentpunten van dit totaal kunnen toegewezen worden aan de aankoop van de Oglaend System Group in september 2017.  Ook in lokale munt werd er een tweecijferig groeipercentage opgetekend (+11,9%).

De regio’s Noord-Amerika en Europa zijn er nogmaals sterk op vooruitgegaan, met een groei van respectievelijk 12,2 en 12,4 procent in lokale munt.

De stijgende trend in Latijns-Amerika (+7,4%) vertraagde omwille van de devaluatie van de valuta en politieke spanningen in verschillende landen. Terwijl de onzekerheid ook toenam in zowel Turkije als Rusland zag de regio Oost-Europa/Midden-Oosten/Afrika de verkoopcijfers desalniettemin stijgen (+14%). De Hilti Group heeft ook een positieve trend volgehouden in de regio Azië/Pacific (9,1%).

“Hoewel de politieke situatie over de hele wereld steeds meer onvoorspelbaar wordt, laten we nog steeds een tweecijferige groei optekenen die hoger ligt dan die van de wereldwijde bouwsector. Dit succes is gebaseerd op het consequent hoog niveau van investeringen binnen de sales resources en innovatie. Onze belangrijkste focus de afgelopen maanden wat betreft de investeringen bevond zich op het gebied van de digitale oplossingen”

Christoph Loos
CEO Hilti

Christoph Loos hilti

Bijgevolg stegen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot 225 miljoen Zwitserse frank (+17,6%), terwijl het aantal werknemers steeg tot 28 566 (+9,6%).

Het zwaardere uitgavenniveau en de sterkere euro vertaalden zich in cijfers voor het rendement op de verkopen van 12,1% (-0,8%), en het rendement op geïnvesteerd vermogen van 22,2% (-0,6%), die iets lager waren dan de overeenkomstige cijfers van 2017.

De Hilti Group heeft desalniettemin toenames geregistreerd in het bedrijfsresultaat van 456 miljoen Zwitserse frank (+7,6%) en in de netto-inkomsten van 329 miljoen Zwitserse frank (+4,5%).

Indien de wereldwijde politieke onzekerheden en de valutaschommelingen niet significant verslechteren, verwacht de Hilti Group een tweecijferige groei van het verkoopcijfer over het hele jaar, zij het licht onder de cijfers van de eerste acht maanden van het jaar, omwille van acquisitie-effecten. Ondanks voortdurende investeringen verwacht Hilti dat het bedrijfsresultaat voor 2018 in zijn geheel gelijkaardig zal zijn aan het huidige groeiniveau.

Kerncijfers

januari - tot - augustus (in miljoen Zwitserse frank)

2018 (1-8)

2017 (1-8)

Wijziging in %

Nettoverkoop

3 751

3 271

14,7

Operationeel resultaat

456

423

7,6

Netto-inkomsten

329

314

4,5

Vrije cashflow, uitgezonderd acquisities

45

142

-68

Brutomarge (%)

12,1

12,9

-0,8

Rendement op geïnvesteerd vermogen (%)

22,2

22,8

-0,6

Uitgaven voor Onderzoek & ontwikkeling

225

191

17,6

Aantal personeelsleden in dienst (op 31 augustus)

28 566

26 064

9,6

Ontwikkeling van de verkoop januari - tot - augustus 2018 in vergelijking met vorig jaar

 

2018 (1-8) in miljoen Zwitserse frank

2017 (1-8) in miljoen Zwitserse frank

Wijziging in Zwitserse frank (%)

Wijziging in plaatselijke munteenheden (%)

Europa

1 847

1 547

19,4

12,4

Noord-Amerika

888

799

11,1

12,2

Latijns-Amerika

86

85

1,4

7,4

Azië/Pacific

496

451

10,0

9,1

Oost-Europa /Midden-Oosten /Afrika

434

389

11,6

14,0

Hilti Group

3 751

3 271

14,7

11,9

Geconsolideerde verlies- en winstrekening

januari - tot - augustus (in miljoen Zwitserse frank)

2018 (1-8)

2017 (1-8)

Nettoverkoop

3 750,6

3270,7

Totale bedrijfsinkomsten

3 836,9

3342,9

Operationeel resultaat

455,5

423,3

Andere inkomsten en kosten (netto)

-24,8

-10,6

Financieringskosten

-20,3

-17,3

Netto-inkomen voor belastinglasten en minderheidsbelangen

410,4

395,4

Belasting op bedrijfswinsten

-82,1

-80,0

Minderheidsparticipaties

0,2

-1,0

Netto-inkomsten

328,5

314,4

Overzicht geconsolideerde balans

(in miljoen Zwitserse frank)

31 augustus 2018

31 augustus 2017

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

2 409,9

2 220,2

Vlottende activa

3 083,8

2 638,0

Totale activa

5 493,7

4 858,2

 

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij

2 901,8

2 564,5

Minderheidsparticipaties

1,9

1,3

Niet-vlottende passiva

1 103,1

1 061,7

Vlottende passiva

1 486,9

1 230,7

Totale passiva

2 590,0

2 292,4

Totaal eigen vermogen en passiva

5 493,7

4 858,2

Opmerking over de verlies- en winstrekening en de overzichten van de balans:

De geconsolideerde voorlopige informatie over het financiële overzicht hierboven dekt de rapportageperiode van januari tot augustus 2018. Deze is gebaseerd op de interne rapportagecyclus van vier maanden die werd ingevoerd in plaats van de gebruikelijke halfjaarlijkse rapportageperiode. Tijdens de betreffende periode zijn er geen wezenlijke veranderingen geweest in het consolidatie- en boekhoudingsbeleid. * de cijfers voor 2017 werden aangepast omwille van de toepassing van IFRS (15 wijzigingen). De voorlopige financiële overzichten moeten in samenhang met de jaarlijkse financiële overzichten voor 2017 worden gelezen.