Wedstrijdreglement "Hero Photo"

Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de kandidaten zich akkoord met dit wedstrijd-reglement.

Artikel 1 – Organisator

De wedstrijd “Hero Photo – en maak kans op een headset” (“Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Hilti Belgium NV, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 1424, Bergensesteenweg, 1070 Anderlecht  en met ondernemingsnummer 0402.914.739 (“Hilti”).

Artikel 2 – Duur

De Wedstrijd loopt van 13 tot en met 19 september 2019 in de respectievelijke Hilti Store (“Wedstrijd site”) gedurende de openingsuren en op sociale media kanalen.

Artikel 3 – Gebruik van gebruikersinhoud

U verleent Hilti het gebruik van gebruikers gegenereerde content ("Licentie"), een wereldwijd recht om uw gebruikers gegenereerde content te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de pagina's van de Hilti website en op sociale netwerkkanalen zoals Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn geëxploiteerd door Hilti, op de digitale platforms en websites waarop Hilti actief is, en in elk ander marketinginitiatief, ongeacht het gekozen medium, met alle huidige of toekomstige middelen, media-apparaten, processen en technologieën.

U verleent Hilti het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, portret, beschrijving, locatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken.

Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die: 

 • op het moment van hun deelname de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; 
 • op een legale wijze in België of Luxemburg gedomicilieerd zijn;
 • een professioneel en zelfstandig beroep uitoefenen of een legale vertegenwoordiger en/of werknemer van een ingeschreven onderneming in de commerciële of beroepssector zijn.

De volgende personen mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd: 

 • Werknemers van Hilti;
 • Elke onderaannemer of agent (dit betekent alle personen/ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling, organisatie of uitvoering van de Wedstrijd, zoals advocaten, reclamebureaus en consultants) van Hilti; en
 • Elk familielid in de eerste graad van de personen.

Article 5 – Procédure

Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer gedurende de Duur van de Wedstrijd:

 • Aanwezig zijn in een Hilti Store of;
 • Ga naar de Facebook pagina van de Facebook Wedstrijd event pagina https://www.facebook.com/events/456283031630254/, lees het wedstrijdreglement, stuur Hilti BeLux content die beschikbaar is op ons platform of via een Hilti Store-vertegenwoordiger. 
 • Zodra de inhoud is verstuurd, ingevuld en gevalideerd wordt de deelname in aanmerking genomen

Elke deelnemer kan maximum 1 deelnemingsformulier invullen en en stuur maar één foto. De foto mag geen producten van concurrenten bevatten. De deelnemer moet zorgen voor het juiste gebruik van het gereedschap en de veiligheid ervan.

Elke deelname zal voorafgaandelijk geëvalueerd worden door Hilti. Indien de deelname conform het wedstrijdreglement is, daarin begrepen artikel 3 en 4, dan komt de deelnemer in aanmerking om een prijs te winnen.

Artikel 6 – Bepaling van de winnaar

Er is één (1) winnaar.

Om deze winnaar te bepalen zal Hilti een lijst opstellen waarbij op de eerste plaats de deelnemer wie die de hoogste score zal halen bij zijn likes op zijn sociale media profiel.

Indien verschillende deelnemers op de eerste plaats eindigen door  omdat een aantal van die likes identiek zijn aan hun foto, dan wordt de betrokken winnaar bepaald door loting tussen deze betrokken winnaars.

Artikel 7 – Prijs

De winnaar wint een bluetooth headset (N°6710105-150-000).

De winnaar wordt gekozen na 27 september 2019. Hij/Zij wordt via e-mail geïnformeerd van het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft. De winnaar wordt uitgenodigd om zijn of haar contactgegevens op te sturen om de prijs in ontvangst te nemen. Na deze bekendmaking beschikt de winnaar over een termijn van 10 dagen om te reageren.

In het geval dat de winnaar niet reageert binnen deze termijn van tien (10) dagen, verliest de winnaar zijn/haar recht op een prijs en wordt de prijs doorgegeven aan de deelnemer die zich op de volgende plaats in de lijst bevond. Deze procedure zal worden toegepast totdat er een winnaar is die binnen de termijn reageert.

De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen, omgeruild in geld of ingewisseld voor andere diensten/producten. Hilti behoudt zich ook het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Elk deel van de prijs dat niet wordt gebruikt in overeenstemming met dit wedstrijdreglement zal verloren zijn, en geeft geen recht op enige financiële compensatie.

Artikel 8 – Bescherming van persoonsgegevens

Hilti verwerkt de door de deelnemer meegedeelde persoonsgegevens voor het beheer van de Wedstrijd, en om de deelnemer op de hoogte te houden van de producten en diensten van Hilti (direct marketing), en is verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkinge

In het kader van deze doeleinden kunnen de persoonsgegevens van de deelnemers aan één of meerdere entiteiten van de Hilti groep of aan onderaannemers (dit zijn verwerkers) worden doorgegeven.

De deelnemer heeft het recht om toegang tot of verbetering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Daarenboven kan de deelnemer zich (kosteloos) verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Om één van deze rechten uit te oefenen dient de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot Hilti Belgium SA, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Anderlecht, België. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 

Door zijn/haar prijs te aanvaarden, geeft de winnaar het recht aan Hilti om zijn/haar naam, foto, en enige andere gelijkaardige informatie te gebruiken en te publiceren in alle soorten media die Hilti kiest (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het internet) voor publicitaire en promotionele doeleinden en dit zonder enige bijkomende vergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Hilti décline toute responsabilité en relation avec le Jeu-Concours, dans la mesure permise par la loi, en ce compris mais sans y être limité :

 • kosten die de deelnemer dient te maken in het kader van de Wedstrijd;
 • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook; en
 • een typfout of andere vergissingen, of ze nu menselijk, mechanisch, formeel, elektronisch of technisch is, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergissingen in het promotiemateriaal en het wedstrijdreglement.

De deelnemer is in geen geval gerechtigd om punitieve schadevergoeding of schadevergoeding voor indirecte schade (winstderving, reputatieschade, enz.) of enige andere vorm van schade te bekomen.

Voor zover dit wettelijk toegestaan is aanvaardt de deelnemer om Hilti en haar verbonden vennootschappen, alsook al hun leidinggevenden, bestuurders, werknemers, onderaannemers of agenten te exonereren voor enige aansprakelijkheid bij verlies of schade opgelopen bij de deelname aan de Wedstrijd of de uitreiking, de ontvangst, het bezit en/of het gebruik van de prijs.

Artikel 11 – Klachten

Voor alle vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de Wedstrijd kunt u steeds een e-mail sturen aan info.be@hilti.com (klantendienst van Hilti). Het niet beantwoorden van een e-mail door Hilti, kan in geen geval beschouwd worden als een instemming met de inhoud van die e-mail.

Artikel 12 – Overige

TElke poging om de Wedstrijd Site te beschadigen, of om het verloop van de Wedstrijd te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, elke frauduleuze vraag, veroorzaakt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van dergelijke handelingen. Indien dergelijke handelingen werden gepleegd, behoudt Hilti zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen in de mate dat dit wettelijk toegestaan is.

Elke deelnemer die betrokken is of hieraan heeft bijgedragen kan worden uitgesloten van de Wedstrijd en zal de prijs worden ontnomen die hij zou hebben gewonnen. Hilti behoudt zich ook het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten als zij vaststelt of vermoedt dat deze deelnemer het rechtmatig verloop van de Wedstrijd heeft proberen schaden door vals te spelen of andere frauduleuze, bedrieglijke of onrechtmatige praktijken.

Hilti behoudt zich het recht voor om dit wedstrijdreglement te wijzigen of om de Wedstrijd te annuleren indien de Wedstrijd, als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door de publieke autoriteiten, niet meer op dezelfde wijze kan worden verder gezet, indien het verderzetten van de Wedstrijd onmogelijk is geworden of niet meer mogelijk is onder dezelfde voorwaarden of indien de Wedstrijd op zulke wijze werd gewijzigd dat het verderzetten daarvan onredelijke bijkomende kosten met zich zou meebrengen voor Hilti.

Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien door dit wedstrijdreglement zal beslecht worden door Hilti. De beslissingen van Hilti zijn definitief en onherroepelijk.

Geschillen in verband met het wedstrijdreglement of de Wedstrijd worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

De hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot de Wedstrijd of dit wedstrijdreglement, zonder evenwel afbreuk te doen aan de eventuele wettelijke rechten van de deelnemer om een zaak aanhangig te maken voor de rechter van zijn/haar woonplaats.

De deelnemer en Hilti verbinden zich ertoe om voorafgaand aan een eventuele procedure steeds een minnelijke regeling te zoeken.