Gedragscode voor leveranciers en externe tussenpersonen

1. Inleiding

Onze leveranciers en externe tussenpersonen (‘zakenpartners’) dragen bij aan de toegevoegde waarde, kwaliteit en innovatieve kracht van Hilti. Onze zakenpartners hebben dan ook een grote invloed op het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Sterke zakenpartners dragen bij aan een positieve impact op de ecologische en sociale aspecten van onze bedrijfsactiviteiten. Bij Hilti streven we ernaar om ethisch en verantwoord in te kopen. Voor de naleving van onze normen eisen we dat alle directe zakenpartners deze gedragscode naleven en zich inzetten voor hun eigen toeleveringsketen. In ruil daarvoor kunnen zakenpartners verwachten dat Hilti zich houdt aan en actief zaken doet volgens onze eigen gedragscode.

2. Algemene verbintenis

Als onze zakenpartner moet u toegewijd zijn om voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan mens en milieu te voorkomen. Mensenrechten, due diligence en milieubescherming moeten volledig worden nageleefd in uw eigen bedrijfsvoering en die van uw directe zakenpartners. Wij eisen dat u een adequaat en effectief risicobeheersysteem opzet om risico's voor mens en milieu te identificeren en om schade te voorkomen, te beëindigen of te minimaliseren. Dit kan verlopen via zowel systematische als ad-hoc risicoanalyses van uw bedrijf en uw directe zakenpartners. U bent verantwoordelijk voor risico's of nadelen die u veroorzaakt of waaraan u bijdraagt binnen uw toeleveringsketen.

U verbindt zich ertoe deel te nemen aan Hilti's IT-ondersteunde monitoringproces om de naleving van deze due-diligenceverplichtingen te controleren.

a)  Anti-corruptieverplichting

Alle vormen van betrokkenheid bij omkoping en corruptie zijn ten strengste verboden. Als zakenpartner mag u geen enkele vorm van directe of indirecte betrokkenheid bij corruptie of omkoping dulden en mag u niets van waarde toekennen, aanbieden of beloven aan een overheidsfunctionaris of een tegenpartij in de particuliere sector om officiële acties te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen.

b)  Gezondheid, veiligheid en milieu

Hilti verwacht van u dat u verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en internationale normen voor het bieden van veilige werkomstandigheden.

Als onze zakenpartner moet u ernaar streven om afval en lucht-, bodem- en wateremissies tot een minimum te beperken, en ook bijdragen aan het recycleren en hergebruiken van materialen en producten. Daarnaast moet u voldoen aan de vereisten vermeld in de Chemicaliënchecklist. U moet internationale en nationale normen toepassen bij de behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijk afval. Ook moet u omgaanmet voor het milieu onschadelijke chemicaliën en continu de energie-efficiëntie verbeteren.

De doelstellingen omvatten de preventie van verontreinigende stoffen met lange levensduur (Verdrag van Stockholm), kwikemissies (Verdrag van Minamata), en de beheersing van grensoverschrijdende verplaatsingen van gevaarlijke afvalstoffen (Verdrag van Bazel).

c)  Mensenrechten en werkpraktijken

Hilti is lid van het Global Compact van de VN en vereist dat u alle internationaal afgekondigde mensenrechten respecteert door oorzaak van en medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten te vermijden. Onder naleving verstaan wij:

Zakenpartners moeten ten minste het wettelijke minimumloon betalen en eventuele overwerkvergoedingen verstrekken zoals vermeld in de toepasselijke wet- en regelgeving.

d)  Andere aspecten die de aandacht van onze partners vereisen

Zakenpartners moeten belangenconflicten die mogelijk van invloed zijn op onze zakelijke relatie vermijden en/of bekendmaken. U mag het witwassen of financieren van terrorisme niet direct of indirect faciliteren. Naleving van toepasselijke export-, wederexportcontroles en douanevoorschriften met betrekking tot producten, gegevens, software en informatietechnologie is verplicht

 

3. Opvolging

Hilti behoudt zich het recht voor om bestaande en nieuwe zakenpartners indien nodig op regelmatige of ad-hocbasis op naleving van deze gedragscode te controleren. Als alternatief kan het toezicht worden toevertrouwd aan een gespecialiseerde, onafhankelijke organisatie.

Hilti zal gevallen van niet-naleving aanpakken met passende maatregelen, waaronder mogelijk samenwerken met de partner om niet-naleving binnen een gepast tijdsbestek op te lossen als het gedrag van de zakenpartner wijst op een oprechte wens om de schending van deze gedragscode te verhelpen. Hilti behoudt zich echter het recht voor om de zakelijke relatie te beëindigen in geval van ernstige of herhaalde inbreuk.

Gevallen van niet-naleving kunnen worden gemeld via Hilti's anonieme SpeakUp klokkenluidersmechanisme of rechtstreeks via de klachtenmechanismen van de voorraadbeheerders.