CONTRACTUELE DOCUMENTEN

algemene voorwaarden, attesten, ISO-certificaten en bedrijfsverbintenissen

Hilti België N.V., Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, België
Hilti Luxemburg, Rue de l´industrie 19, 8069 Bertrange,Luxembourg


Artikel 1: Algemeen

 1. Uitsluitend onderstaande bepalingen gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten. Regelingen, opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van klant, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor ons slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. Het ontbreken van een uitdrukkelijke verwerping van die fwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de overeenkomst als een erkenning onzerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.
 2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de klant blijkt.


Artikel 2: Prijsofferte

 1. Elke prijsofferte van ons is vrijblijvend en kan worden ingetrokken of gewijzigd, zelfs na aanvaarding van de vrijblijvende offerte, mits deze intrekking en/of wijziging door ons onverwijld na aanvaarding wordt medegedeeld. Elke bestelling bij Hilti, bindt Hilti slechts in de mate deze is aanvaard door ons. Het uitvoeren van de bestelling maakt aanvaarding uit.
 2. Handleidingen, mededelingen, toezeggingen van of namens ons en door of namens ons genoteerde bestellingen binden ons slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd aan klant.

 

Artikel 3: Levering

 

 1. Levering gebeurt op de locatie die op het bestelformulier wordt vermeld, of op iedere andere locatie die de partijen schriftelijk overeenkomen nadat Hilti de klant heeft geïnformeerd dat de goederen klaar zijn voor levering. De levering zal plaatsvinden zodra de goederen op die locatie zijn aangekomen.
 2. De overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren en geeft deze geen recht op schadevergoeding.
 3. Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde goederen over op de klant op het moment van de aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de klant is overgedragen. Zulks is eveneens het geval, indien de klant verzuimt ten volle mede te werken aan de levering van de goederen.
 4. Voor uw bestelling wordt een transportkost aangerekend. In een beperkt aantal uitzonderlijke situaties en met ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zal geen transportkost worden aangerekend. Gelieve uw Hilti aanspreekpartner om bijkomende informatie te vragen.
 5. Voor spoedbestellingen zal een bijkomende transportkost worden aangerekend. De keuze van het vervoermiddel is aan ons tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4: Eigendom

 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de algehele voldoening door klant van de prijs alsmede van vorderingen van ons op klant uit hoofde van een tekortschieten van klant in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Wij zijn gerechtigd de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.
 3. Klant is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op goederen waarop eigendomsvoorbehoud te onze gunste rust. Voorts dient klant derden terstond mede te delen, dat de goederen onze eigendom zijn.


Artikel 5: Betaling

 1. De goederen zijn contant betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst tenzij eventuele andere voorwaarden door ons uitdrukkelijk werden toegekend.
 2. Met ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, zijn, in afwijking van artikel 5.1, facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel dertig dagen na factuurdatum netto zonder korting. In geval van gedeeltelijke of volledige laattijdige betaling van een factuur, hebben wij het recht de onmiddellijke voldoening te eisen van alle goederen die werden besteld (ongeacht of de levering daarvan reeds is uitgevoerd of in uitvoering is). Tot het moment van dergelijke volledige voldoening, hebben wij het recht de levering van alle nog niet geleverde goederen op te schorten tot volledige betaling van alle facturen.
 3. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat klant op ons verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien klant ingebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
 4. In geval van niet–betaling van een factuur op zijn vervaldag, zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 15 % van de waarde ervan (incl. BTW), dit met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 500,00 EUR als forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten.
 5. Elke schuld, niet betaald op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 12 % per jaar op.
 6. Het feit van wissels te trekken of waarden in ontvangst te aanvaarden brengt geen novatie met zich, het gaat dan enkel om betalingsmodaliteiten en de oorspronkelijke schuldvordering behoudt volledig haar karakter. Dit geldt ook voor wat betreft de verwijlintresten en schadebeding.
 7. Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor rekening van de klant, met een minimum van 75 EUR voor de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 8. Alle betalingen dienen te geschieden op onze maatschappelijke zetel dan wel op onze bank- en of girorekening, die vermeld staan op de factuur.

 

Artikel 6: Betwisting

 1. Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dat iedere betwisting, zoals conformiteit van de levering en enige zichtbare gebreken slechts zal geldig zijn indien ze meegedeeld is binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Enige schade aan de verpakking dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de vervoerder op het moment van de levering. Verborgen gebreken dienen binnen de acht kalenderdagen nadat deze werden ontdekt of hoorden te zijn ontdekt schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. Enige betwisting of gebreken die niet binnen voorvermelde tijdspanne worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard.
 2. Indien klant met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens ons ingebreke blijft, zijn wij bevoegd na voorafgaande ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige vergoeding van kosten, schade en intresten. Diezelfde bevoegdheid komt ons toe, indien klant in staking van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag op goederen van klant wordt gelegd.

  Artikel 7: Overmacht
 1. Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor klant. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan ons toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties, van werknemers in of buiten ons bedrijf, brand, machinebreuk, natuurrampen, oorlogssituaties, opstand, oproer en kernrampen.

 

Artikel 8: Garantie

 1. De enige garanties m.b.t. de verkochte goederen en geleverde diensten zijn vermeld in het garantieformulier dat wordt meegeleverd bij de goederen of bij levering van de diensten.
 2. Indien geen garantieformulier werd meegeleverd met de goederen of diensten is de standaardgarantie van toepassing. Deze garantie is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 12 maanden vanaf de levering van de verkochte goederen of diensten. De garantie is niet van toepassing in geval van gebreken die buiten onze aansprakelijkheid vallen, zoals bepaald in artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, bieden wij geen enkele garantie op de goederen of diensten en wordt elke wettelijke garantie in de mate toegestaan door het Belgische recht uitgesloten.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, in geval beroep wordt gedaan op een door ons verstrekte garantie, vrij te kiezen of wij hieraan tegemoetkomen door de goederen te herstellen of te vervangen of door de prijs terug te betalen. In de mate toegestaan door het Belgische recht zijn er geen andere remedies beschikbaar.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, gederfde omzet of verlies van gegevens die zou ontstaan door ons handelen of onze nalatigheid.
 2. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan door het Belgische recht, onze totale aansprakelijkheid ten aanzien van u beperkt tot de prijs (excl. BTW) van de goederen die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan u.
  Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door ons of één van onze aangestelden, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, acquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en zelfs in geval van zware fout van ons en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van onze aangestelden.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gebreken in de goederen die ontstaan door handelingen of nalatigheid van u, uw werknemers of andere aangestelden zoals, maar niet beperkt tot, het niet naleven van onze aanbevelingen m.b.t. het gebruik en de bewaring van de goederen, het gebruik van de goederen samen met andere goederen, het foutief gebruik van de goederen of de normale slijtage van de goederen.
 4. U zal ons volledig schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, schade of aanspraken van een derde partij die voortvloeien uit of verbonden zijn aan enige handeling, nalaten en/of niet-naleving van deze voorwaarden van u.
 5. In de mate toegestaan door het Belgische recht, garanderen wij niet dat de goederen geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan personen of goederen overeenkomstig de wet van 25 februari 1991 indien deze schade (mede) door de schuld van het slachtoffer wordt veroorzaakt.
   

Artikel 10: Terugname 

Goederen die correct en zonder enige gebreken zijn geleverd, kunnen enkel teruggenomen worden onder de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden:

 1. In geen geval zullen wij goederen terugnemen die geen deel uitmaken van onze huidige productportefeuille, noch goederen die specifiek voor een klant zijn geproduceerd.
 2. Alle goederen die worden teruggenomen, moeten met hun oorspronkelijke verpakking in de volledige verpakkingseenheid en in perfecte en ongebruikte staat worden terugbezorgd aan ons, overeenkomstig onze instructies en op kosten van de klant. Bij gebreke hieraan is geen teruggave mogelijk.
 3. Goederen met een vervaldatum moeten binnen de veertien (14) kalender dagen na de levering terugbezorgd worden in een Hilti Center. 
 4. Indien het bedrag van de bestelling minder is dan 50 EUR (excl. BTW), worden geen goederen teruggenomen. 
 5. De terugname van de goederen is onderworpen aan de hiernavolgende tarieven en voorwaarden:

5.1. Terugbezorging binnen de veertien (14) kalender dagen na de levering: vrij van administratieve kosten. Eventuele transportkosten blijven ten laste van de klant.
5.2. Terugbezorging tussen de vijftien (15) en negentig (90) kalender dagen na de levering:
    5.2.1. Voor een factuurwaarde tot en met 350 EUR (excl. BTW): 50 EUR (excl. BTW) per bestelling voor administratieve kosten;
      5.2.2. Voor een factuurwaarde meer dan 350 EUR (excl. BTW): 15 % van het bedrag van de bestelling (excl. BTW), per bestelling voor administratieve kosten.
5.3. Terugbezorging na negentig (90) kalender dagen na de levering: geen terugbezorging mogelijk.

 1. Terugbezorging van chemische producten met vervaldatum dienen bovenop hogervermelde voorwaarden ook te voldoen aan volgende voorwaarden:

6.1. De chemische producten met vervaldatum moeten zijn opgeslagen zoals voorgeschreven door Hilti bij een temperatuur tussen 5 graden Celsius en 25 graden Celsius.
6.2. Bepaalde chemische producten kunnen nooit worden teruggenomen. De klant erkent kennis te hebben gekregen van deze lijst op het ogenblik dat zij de goederen heeft aangekocht. Deze lijst is tevens te raadplegen op onze website.

 1.  Terugbezorging van rails groter dan of gelijk aan drie (3) meter is niet mogelijk.

 Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1.      Intellectuele eigendom die door Hilti wordt gecreëerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, bij het ontwerpen, produceren of leveren van goederen, of die op enige andere wijze in verband staat met de door Hilti geleverde goederen of verrichte diensten, blijft eigendom van Hilti. Niets in deze voorwaarden zal geacht worden de klant een licentie of enig ander gebruiksrecht te hebben gegeven op intellectuele eigendom van Hilti.

2.      Alle logo’s, handelsnamen of handelsmerken (“Merken”) die eigendom zijn van Hilti of die door Hilti worden gebruikt zijn eigendom van Hilti. Hilti behoudt zich het recht voor op alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het gebruik van deze Merken. De klant mag deze Merken, of andere gelijkaardige merken, niet gebruiken en mag evenmin hun gebruik toestaan zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hilti.

Artikel 12: Levering van diensten

1.  Hilti zal diensten verrichten in overeenstemming met de overeenkomst en zal daarbij een redelijk niveau van vaardigheid en zorg aan de dag leggen.

2.  De overeengekomen data van dienstverrichting zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nageleefd. Indien Hilti de diensten niet binnen de afgesproken tijdspanne verricht zou hebben, geeft dit geen recht op schadevergoeding.

3.  Indien wij de diensten moeten verrichten op het domein van de klant, zal de klant

·          veilige en onbelemmerde toegang tot de locatie verlenen aan het Hilti personeel dat de diensten moet verrichten, op alle tijdstippen waarop dit noodzakelijk is;

·          garanderen dat alle vereiste toestemmingen en vergunningen zijn bekomen zodat Hilti de diensten kan verrichten;

·          garanderen dat er adequate stroomtoevoer, belichting, verwarming en andere voorzieningen en materiaal aanwezig zijn die vereist zijn voor het verrichten van de diensten;

·          garanderen dat er nabij de plaats waar de diensten verricht worden, opslagruimte voorzien is voor de materialen die nodig zijn om de diensten te verrichten;

·          garanderen dat de locatie waar de diensten verricht moeten worden geschikt is voor dat doel en dat er zich geen gezondheids- of veiligheidsrisico’s stellen. Bovendien zal de klant garanderen dat er op de locatie voldoende Hilti personeel aanwezig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en aan Hilti’s redelijk verzoek dienaangaande;

·          verantwoordelijk zijn voor het overlijden en voor ongevallen van het Hilti personeel en van Hilti’s onderaannemers terwijl zij zich op het domein van de klant bevinden, behalve voor zover overlijden of ongeval het gevolg zijn van de nalatigheid van Hilti of haar onderaannemers. De klant zal ook verantwoordelijk zijn voor schade aan of verlies van Hilti’s eigendom of de eigendom van Hilit’s personeel of onderaannemers terwijl deze eigendom zich op het domein van de klant bevindt.

4.  De diensten zullen geacht worden te zijn verricht en de prijs zal verschuldigd zijn wanneer Hilti de klant schriftelijk kennis heeft gegeven van de voltooiing van de dienstverrichting. Hetzelfde geldt wanneer Hilti beschikbaar is om de diensten te leveren maar hiervan weerhouden wordt doordat de klant niet de vereiste assistentie biedt (bij voorbeeld door onvoldoende onderdelen te voorzien), door de toestand van de locatie waarop de diensten moeten worden verricht of door de beschikbare voorzieningen op die locatie op het afgesproken tijdstip van dienstverrichting, of doordat de klant niet in overeenstemming met de overeenkomst handelt.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht voor wat betreft Hilti Belgium N.V. en Luxemburgs recht voor wat betreft overeenkomsten gesloten met het Luxemburgse bijkantoor Hilti Belgium N.V.. «Succursale».
 2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement, waar de maatschappelijke zetel van verkoopster/verhuurster gevestigd is, bevoegd. Daarnaast hebben wij het recht om een procedure te starten voor andere rechtbanken die volgens het gewone recht bevoegd zijn.