Algemene voorwaarden software

Als je software in de vorm van een aankoop hebt besteld, zijn de onderstaande voorwaarden van Rubriek A (koopovereenkomst) van toepassing, als je software hebt besteld in de vorm van een abonnement, zijn onderstaande voorwaarden van Rubriek B (abonnementsovereenkomst) van toepassing.                                                                                                                                                                                 

Sectie A - Koopovereenkomst

van toepassing voor 

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • PROFIS Engineering

(Hierna vermeld als de “Software”)

 

Deze abonnementsovereenkomst (“Overeenkomst”) is van kracht vanaf de datum van uw bestelling (“Bestelling”) van de betreffende Software uiteengezet in de Bestelling (“Datum van van kracht worden”), door en tussen Hilti Belgium [Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht, TVA BE 0402.914.739 RPM Bruxelles] (“Softwareleverancier”) en u (“Klant”).  Waarbij de Softwareleverancier de Klant het eeuwigdurende recht geeft om de Software te gebruiken zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

De partijen komen hiertoe het volgende overeen: 

 

1. Softwaregebruik door de Klant. 

1.1 Verplichtingen van de Softwareleverancier.  De Softwareleverancier moet de Software beschikbaar maken voor de Klant, zoals beschreven in rubriek 1.2 van deze Overeenkomst. De Softwareleverancier kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, de Klant op vrijwillige basis updates en/of upgrades van de Software aanbieden. In dat geval zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst ook van toepassing op dergelijke updates en upgrades. 

1.2 Beschrijving van de Software.  De beschrijving en de functies van de Software zijn beschikbaar voor de Klant via de website van de Softwareleverancier, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de Softwareleverancier. 

1.3 Systeemeisen.  De werking en het gebruik van de Software door de Klant kunnen bepaalde systeemeisen vereisen, zoals van tijd tot tijd gespecificeerd en bijgewerkt op de websites van de Softwareleverancier, waarbij alleen de Klant verantwoordelijk is voor het voldoen aan de systeemeisen. Het voorzien in de systeemeisen maakt geen deel uit van de verplichtingen van de Softwareleverancier in deze Overeenkomst. 

1.4 Verplichtingen van de Klant.  De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en dat van de bevoegde gebruiker, en zijn/haar naleving van deze Overeenkomst, waarbij de “bevoegde gebruiker” de Klant of een werknemer door de Softwareleverancier het recht heeft gekregen de Software te gebruiken volgens rubriek 3.4. De Klant zal redelijke inspanningen doen om onbevoegde toegang tot of het gebruik van de Software door onbevoegde gebruikers (d.w.z. andere werknemers, derden, enz.) via zijn systemen te voorkomen, en de Softwareleverancier onmiddellijk te informeren van onbevoegd(e) toegang of gebruik.

1.5 Verboden activiteiten.  De Klant zal de Software uitsluitend gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden en, tenzij toegestaan door de geldende wetgeving, zal deze niet: (i) de licentie, sublicentie toekennen, verkopen, herverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verdelen, delen, aanbieden of op andere wijze de Software beschikbaar maken voor derden; (ii) de Software gebruiken in strijd met de geldende wetgeving, waarbij “wetgeving” staat voor lokale, regionale, nationale en/of internationale wetgeving, verdragen en/of voorschriften van toepassing op een respectieve partij. 

 

2. Kosten, betaling & belastingen.

2.1 Kosten.  De klant zal de softwareleverancier een eenmalige aankoopvergoeding betalen, zoals overeengekomen in de bestelling, uitgegeven door de klant aan de softwareleverancier.

2.2 Facturen.  Tenzij anders overeengekomen in de Bestelling, moeten de facturen worden betaald binnen dertig (30) dagen na verzending van de factuur. 

2.3 Wanbetaling.  Bij wanbetaling van de Klant leidt tot de toepassing van boetes die worden vastgesteld op basis van de wisselkoers van de ECB (Europese Centrale Bank) vermeerderd met 10 punten, evenals een vaste vergoeding van 40 €, onverminderd de mogelijkheid voor de Softwareleverancier, om op na rechtvaardiging, aanvullende schadevergoeding te vragen voor de opgelopen invorderingskosten, met name bankkosten, vergoedingen alsook kosten voor late betaling.  

2.4 Belastingen.  De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoops- en gebruiksbelastingen, btw voor ontvangst van onderstaande Software. Dit is echter exclusief belastingen op de bruto-ontvangsten, het netto-inkomen of eigendom van de Softwareleverancier. Indien de Softwareleverancier verplicht is belastingen te betalen of ontvangen waarvoor de Klant verantwoordelijk is onder deze rubriek, moet het passende bedrag worden gefactureerd aan en betaald door de Klant, tenzij de Klant de Softwareleverancier een geldig belastingvrijstellingscertificaat voorlegt dat is uitgegeven door de bevoegde belastingautoriteit.

 

3. Eigendomsrechten.

3.1 © Hilti Corporation 2015.  Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, behoudt uitsluitend en onbeperkt de eigendom, behoudt alle rechten, aanspraken en voordelen en alle intellectuele eigendomsrechten (zoals de term is gedefinieerd in rubriek3.2) van de Software (met inbegrip van alle gerelateerde updates en upgraden), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst. De Softwareleverancier is gerechtigd door Hilti Corporation om de Klant rechten toe te kennen betreffende de Software volgens de voorwaarden in deze Overeenkomst.

3.2 Intellectuele eigendomsrechten.  Betreft alle wettelijke, statutaire en andere industriële eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere eigendomsrechten die wereldwijd onder de toepasselijke wetgeving worden uitgevaardigd, geëerbiedigd of afgedwongen, en alle morele rechten met betrekking tot de Software.   

3.3 Voorbehoud van rechten.  Onder voorbehoud van de beperkte rechten die hierna uitdrukkelijk worden toegekend, worden er hierbij geen andere rechten verleend aan de Klant, dan diegene die hier uitdrukkelijk uiteengezet zijn. De Klant behoudt alle rechten, aanspraken en voordelen in en van zijn gegevens en andere Software dan die van de Softwareleverancier.

3.4 Toekenning van rechten.  De Softwareleverancier biedt de Klant een doorlopend, niet-exclusief, enkelvoudig, niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze Overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat het recht de Software beschikbaar te stellen en te gebruiken door de Klant of te laten gebruiken door de bevoegde gebruiker. Extra gebruikers vallen niet onder dit recht. Hiertoe moeten verdere overeenkomsten gesloten worden betreffende het gebruik van de Software. 

3.5 Handleidingen en documentatie.  De Softwareleverancier zal gepaste gebruikershandleidingen en documentatie voor de Software voorzien die beschikbaar zal zijn in de Software. Hierin worden de functies van de Software gedetailleerd beschreven zodat de Klant de Software kan gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Softwareleverancier zal de handleidingen en documentatie tijdig bijwerken nadat de Software is gewijzigd. 

3.6 Beperkingen.  Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag de Klant geen (i) afgeleide werken op basis van de Software aanpassen, kopiëren of creëren; (ii) enige inhoud onderdeel van de Software formuleren of spiegelen, anders dan op het eigen intranet van de Klant voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden; (iii) gebruik maken van omgekeerde technologie of de Software of een deel ervan decompileren; (iv) toegang hebben tot de Software om enig commercieel beschikbaar product of service te maken; (v) enige kenmerken, functies, interfaces of grafieken van de Software of een deel ervan kopiëren; of (vi) de Software op een andere manier gebruiken dan het bereik van het toegestane gebruik. 

 

4. Vertrouwelijkheid.

4.1 Vertrouwelijkheid.  Een partij zal geen vertrouwelijke informatie bekendmaken of gebruiken (zoals de term gedefinieerd in rubriek 4.2) van de andere partij voor enig doel buiten het bereik van deze Overeenkomst, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of zoals vereist door de wet en toegestaan door onderstaande rubriek 4.4.

4.2 Vertrouwelijke informatie.  Dit betekent (a) de Software in elke vorm, (b) de bedrijfs- en technische informatie van elke partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige informatie met betrekking tot Softwareplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, marketingplannen, zakelijke opportuniteiten, personeel, onderzoek, ontwikkeling of knowhow.

4.3 Bescherming.  Elke partij gaat ermee akkoord de vertrouwelijke informatie van de andere partij te beschermen op dezelfde manier als dat het zijn eigen vertrouwelijke informatie of gelijkaardig zou beschermen. (In geen geval zal een partij minder dan een redelijke graad van zorg en redelijke technologische industrienormen hanteren.)

4.4  Gedwongen openbaarmaking.  Als een partij is gedwongen bij wet om vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, moet deze onmiddellijk de andere partij op de hoogte stellen van dergelijke gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke assistentie verlenen, op kosten van de andere partij, indien de andere partij deze openbaarmaking wenst te voorkomen of betwisten.

4.5 Rechtsmiddelen.  Als een partij enige vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maakt of gebruikt (of dreigt deze openbaar te maken of te gebruiken) in strijd met de vertrouwelijkheidsbescherming hieronder, heeft de andere partij het recht, naast de andere beschikbare middelen, om dergelijke handelingen te stoppen via een dwangbevel. De partijen erkennen hierbij dat alle andere beschikbare rechtsmiddelen ongepast zijn.

4.6 Uitsluitingen.  Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt voor het publiek zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; (ii) gekend was door een partij vóór de openbaarmaking ervan door de andere partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door een partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; of (iv) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij.

 

5. Toegang tot Software & back-up van gegevens.

5.1 Toegang tot Software.  Behalve voor Software die vooraf is geïnstalleerd op een Hilti-machine besteld door de Klant, waarbij dergelijke Bestelling onderhevig is aan de afzonderlijke respectieve algemene verkoopvoorwaarden van Hilti, zal de Softwareleverancier de Software beschikbaar stellen voor de Klant volgens de softwarebeschrijving om te downloaden via de websites van de Softwareleverancier. Hierbij heeft de Softwareleverancier geen enkele andere leveringsverplichting en, in het bijzonder, zal de Softwareleverancier de Software niet installeren voor de Klant of zal hij de Klant niet de broncode van de Software geven. In elk geval moeten alle implementatiediensten om de Software technisch voor te bereiden voor operationeel gebruik (d.w.z. installatie van de Software om te voldoen aan de technische systeemvereisten en technische parameters van de Software) uitsluitend worden uitgevoerd door de Klant.

5.2 Bedrijfsklanten.  De Software is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door bedrijfsklanten in hun gebouwen en niet door privé-eindgebruikers. 

5.3 Back-up van gegevens.  De Software moet worden geïnstalleerd door de Klant en bewaard binnen de bedrijfsgebouwen van de Klant. Het blijft dan ook de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om  actuele back-upgegevens van eender welke gegevens in verband met het gebruik van de Software te bewaren. 

5.4 Disclaimer.  

Voordat de Klant de Software gebruikt, is hij geïnformeerd door de Softwareleverancier via de rubriek “Disclaimer”, zoals opgenomen in gebruiksvoorwaarden van de Software, over hoe de Software te gebruiken en aannames die moeten worden overwogen bij het gebruik van de Software en heeft of geeft hierbij de geïnformeerde toestemming om hier nauw op toe te zien in aanvulling op de bepalingen van deze Overeenkomst onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de rubriek Disclaimer. Dergelijke voorwaarden van de rubriek Disclaimer omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot (i) de referenties om de producten van de Softwareleverancier te gebruiken volgens de toepasselijke gebruiksinformatie, (ii) de referenties om de Software te gebruiken volgens de gebruikershandleiding in deze Software en (iii) de sterke aanbeveling om alle resultaten gegenereerd met de Software en andere producten van de Softwareleverancier te laten bevestigen door een professionele ontwerper en/of structurele ingenieur om te garanderen dat de resultaten en ontwerpen geschikt zijn voor en voldoen aan het specifieke rechtsgebied en de projectvereisten van de Klant. 

 

6. UITSLUITING VAN GARANTIE.

BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN RUBRIEK 5.1, SLUIT DE SOFTWARELEVERANCIER HIERBIJ ALLE VOORSTELLINGEN, GARANTIES, EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET UITGEDRUKT OF OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE NEVENOVEREENKOMST, VIA STATUTAIRE BEPALINGEN, GEWOONTERECHT OF EENDER WELK ANDER MIDDEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, WAARONDER ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE VOORWAARDEN, GARANTIES OF ANDERE BEPALINGEN BETREFFENDE BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK OF REDELIJKE VAARDIGHEID OF ZORG. DE DIENSTVERLENER GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS WERKT. ALLEEN DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN KEUZE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. DE GARANTIEPERIODE IS DERTIG (30) DAGEN NADAT DE SOFTWARE IS BESCHIKBAAR GESTELD VOOR DOWNLOAD OF WANNEER DE SOFTWARE IS VOORGEÏNSTALLEERD NA DE LEVERING VAN DE RESPECTIEVE HILTI-MACHINE. 

 

7. Rechtsmiddelen in geval van defecten.

7.1 Rectificatie.  De Klant moet de Softwareleverancier onmiddellijk op de hoogte stellen na het downloaden van de Software of na levering van de respectieve Hilti-machine met de Software, van enige beweerde defecten (zoals de term gedefinieerd in rubriek 7.2) van de Software in schriftelijke vorm, inclusief een beschrijving van het beweerde defect. Alleen na dergelijke onmiddellijke mededeling van zo’n defect, zal de Softwareleverancier binnen een redelijke tijdsperiode de Software herstellen in overeenstemming met de voorwaarden in deze Overeenkomst. De Softwareleverancier kan naar eigen goeddunken beslissen om een dergelijk defect op te lossen door dit te herstellen of vervangen, waarbij herstelling of vervanging van de Software de exclusieve garantieclaims van de Klant vormen.

7.2 Defect.  Betekent een ernstig aantal fouten waardoor de Software niet kan werken zoals beschreven in rubriek 1.2, waarbij in dit geval (i) een tijdelijke oplossing kan worden gebruikt met redelijke inspanning door de Klant of wanneer (ii) een fout niet tot stilstand of een ernstige storing van de gegevensintegriteit van de Klant leidt, worden dergelijke fouten niet als een defect beschouwd.

 

8. Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding over hoe de Software te gebruiken, kan worden verkregen binnen de Software.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid.

9.1 Beperking van aansprakelijkheid. 

De aansprakelijkheid van de Softwareleverancier is beperkt tot het bedrag van de prijs die door de Klant is betaald voor het abonnement dat het voorwerp van deze Overeenkomst vormt.

9.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de Softwareleverancier wordt uitgesloten voor alle indirecte schade van de Klant, met name (maar zonder beperkt te zijn) in geval van verlies van besparingen, inkomsten of winst, verlies of verslechteringen van gegevens of gebruik van gegevens (met inbegrip van gegevensbeschadiging of re-integratie), imago- of reputatieschade, verlies van kansen, verlies van activiteiten et alle verliezen als gevolg van werkonderbrekingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, en dit voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

9.3 Niet-nakoming van de verplichting door de Klant. In geval van niet-nakoming door de Klant van enige verplichting en ongeacht de oorzaak, zal deze op geen enkele manier de Softwareleverancier daarvoor aansprakelijk kunnen stellen.

9.4 De verplichting van de Klant om schade te voorkomen of beperken.  De Softwareleverancier is niet in staat individuele klantenbestanden te herstellen in geval van gegevensverlies. De Klant is derhalve verplicht gepaste maatregelen te treffen om schade te voorkomen en verminderen. De Klant is vooral verplicht regelmatig een back-up van de gegevens opgeslagen in verband met de Software te maken.

 

10. Audits.

10.1 Auditrecht.  Om te kunnen nagaan of de Klant voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst, moet de Softwareleverancier of een derde partij, aangewezen door de Softwareleverancier, binnen de werkuren en zonder inachtneming van een aankondigingsperiode, het recht hebben de bedrijfsgebouwen van de Klant te controleren voor zover vereist.

10.2 Auditkosten.  Alleen wanneer bij dergelijke controle een overtreding van deze Overeenkomst wordt vastgesteld, worden de redelijke kosten voor het uitvoeren van dergelijke controle gedragen door de Klant.  

 

11. Algemene bepalingen.

11.1 Relaties van de partijen.  De partijen zijn onafhankelijke aannemers. Deze Overeenkomst zorgt niet voor het ontstaan en is ook niet bedoeld voor de creatie van een partnerschap, franchise, joint venture, agentschap of arbeidsverhouding tussen de partijen.

11.2 Mededelingen.  Tenzij de voorwaarden van deze Overeenkomst expliciet enige andere vorm vereisen, moeten alle mededelingen onder deze Overeenkomst minstens in tekstuele vorm worden gegeven. De Softwareleverancier en de Klant zullen dergelijke mededelingen via e-mail leveren aan het (de) adres(sen) en contactperso(o)n(en) aangeduid door de Klant en Softwareleverancier na registratie van de account van de Klant bij de Softwareleverancier of aan zulke andere adressen waarvan de partijen elkaar op de hoogte kunnen stellen. De voorgaande zin is dienovereenkomstig van toepassing als de mededelingen schriftelijk worden gegeven.  

11.3 Vrijwaring en cumulatieve rechtsmiddelen.  Geen enkel verzuim of enige vertraging door een van beide partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst vormt een afstand van dat recht. Anders dan hier uitdrukkelijk vermeld, zijn de hierin vermelde rechtsmiddelen een aanvulling op, en vormen deze geen uitsluiting van eender welke andere rechtsmiddelen van een partij.

11.4 Onderaannemers.  De Softwareleverancier kan de opdracht geven aan onderaannemers om de Software te leveren. 

11.5 Toewijzing.  Geen enkele partij kan zijn onderstaande rechten of verplichtingen toewijzen, hetzij wettelijk of anderzijds, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander partij (welke toestemming niet onredelijk wordt teruggetrokken). 

11.6 Scheidbaarheid. Indien een van de clausules van deze Overeenkomst volgende de toepasselijke wetgeving geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze clausule (of een deel ervan) als niet-geschreven worden geacht zonder afbreuk te doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de andere clausules van deze Overeenkomst. In een dergelijk geval tracht elke partij onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule te bedingen ter vervanging van deze, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en waarbij de economische gevolgen identiek of zo dicht mogelijk bij deze van de oorspronkelijke clausule zijn.

11.7 Toepasselijke wet.  Deze Overeenkomst moet worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitzondering van het Verdrag van Internationale Verkoop van Goederen.

11.8 Jurisdictie.   Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Softwareprovider. 

11.9 Verdere bepalingen.  Deze Overeenkomst vormt samen met de toepasselijke Bestelling, de Disclaimer en de referenties naar de gebruiksinformatie en andere handleidingen, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Er zijn geen andere overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garantie, beloftes, afspraken, verbintenissen, regelingen of akkoorden dan diegene hier uiteengezet.  Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of weergaven, schriftelijk of mondeling, betreffende dit onderwerp. Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.  Er is geen wijziging, amendement of vrijwaring van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht tenzij schriftelijk uiteengezet en ondertekend door de partij waarop de wijziging, het amendement of vrijwaring van toepassing is. Ongeacht een andere taal in een Bestelling, in geval van enige tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van een Bestelling en de bepalingen van deze Overeenkomst, hebben deze laatste de voorkeur. Hetzelfde geldt bij overeenkomst in geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de rubriek Disclaimer en de bepalingen van deze Overeenkomst. Bovendien moeten, ongeacht de taal in een Bestelling, verwijzingen naar of inlassingen van andere documenten dan deze Overeenkomst in de Bestelling, niet worden opgenomen in of deel uitmaken van deze Overeenkomst, en zijn alle voorwaarden ongeldig.  

11.10 Vertegenwoordiging.  De Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Software niet in strijd is met het niet naleven van 

enige wet of regelgeving. De Klant erkent dat hij een onafhankelijke plicht heeft om te voldoen aan alle geldende wetten. 

 

Sectie B – Abonnementsovereenkomst voor software

van toepassing voor 

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • PROFIS Engineering

(Hierna elke vermeld als de “Software”)

 

Deze abonnementsovereenkomst voor de Sofware (“Overeenkomst”) is van kracht vanaf de datum van de Bestelling van de Software door en tussen Hilti Belgium [Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht, TVA BE 0402.914.739 RPM Bruxelles] (“Softwareleverancier”) en u (“Klant”).  Er wordt overeengekomen dat de Softwareleverancier de Klant het recht verleent op het gebruik van: de Software, de Updates alsook de Upgrades van de Software en andere gerelateerde diensten (waarna hierna gezamenlijk naar verwezen als “Software”) te gebruiken door middel van een abonnement. De Klant wenst zich voor dergelijk abonnement in te schrijven. De zakelijke relatie alsook de toewijzing van aansprakelijkheden worden in deze Overeenkomst uiteengezet, waarin de partijen verder het volgende overeenkomen:

 

1. Softwaregebruik door de Klant. 

1.1 Verplichtingen van de Softwareleverancier.  De Softwareleverancier moet de Software beschikbaar maken voor de Klant, zoals beschreven in rubriek 1.2 van deze Overeenkomst, en overeenkomstig deze Overeenkomst. De Softwareleverancier mag de Software continu bijwerken en verbeteren; dergelijke Updates zijn in de overeenkomst inbegrepen, waarbij "Updates" alle Software betekent die defecten in de Software oplost en/of die kleine verbeteringen van de vorige Software kan bevatten. In aanvulling op Updates, mag de Softwareleverancier Upgrades van de Software voorstellen welke ook onderdeel van de Overeenkomst zijn, waarbij "Upgrades" nieuwe faciliteiten, mogelijkheden of functies van de Software omvatten. Het is exclusief aan de Softwareprovider om te beslissen of een verbetering geacht wordt een Update of een Upgrade te zijn. 

1.2 Beschrijving van de Software.  De beschrijving en de functies van de Software zijn beschikbaar voor de Klant via de website van de Softwareleverancier, zoals op geregelde tijdstippen gewijzigd door de Softwareleverancier. De Softwareleverancier verbindt zich tot het behouden van essentiële kenmerken van de Software die voor de Klant relevant zijn, volgens de voorwaarden van huidige Overeenkomst (wederkerende verenigbaarheid).

1.3 Systeemvereisten.  De bediening of het gebruik van de Software door de Klant kan bepaalde Systeemvereisten behoeven zoals gespecificeerd en van tijd tot tijd bijgewerkt op de websites van de Softwareleverancier. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk om aan de Systeemvereisten te voldoen. Het voorzien van Systeemvereisten maakt geen onderdeel uit van de verplichtingen van de Softwareleverancier overeenkomstig deze Overeenkomst. 

1.4 Verplichtingen van de Klant.  De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en dat van de Bevoegde Gebruiker, en zijn/haar naleving van deze Overeenkomst, waarbij de “Bevoegde Gebruiker” de Klant of een werknemer door de Softwareleverancier het recht heeft gekregen de Software te gebruiken volgens rubriek 3.4. De Klant zal redelijke inspanningen doen om onbevoegde toegang tot of het gebruik van de Software door onbevoegde gebruikers (d.w.z. andere werknemers, derden, enz.) via zijn systemen, en indien een gelijkaardige situatie zich voordoet, te voorkomen, en de Softwareleverancier onmiddellijk te informeren van onbevoegd(e) toegang of gebruik.

1.5 Verboden activiteiten.  De Klant zal de Software uitsluitend gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden en, tenzij toegestaan door de geldende wetgeving, zal deze niet: (i) de licentie, sublicentie toekennen, verkopen, herverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verdelen, delen, aanbieden of op andere wijze de Software beschikbaar maken voor derden; (ii) de Software gebruiken in strijd met de geldende wetgeving, waarbij “wetgeving” staat voor lokale, regionale, nationale en/of internationale wetgeving, verdragen en/of voorschriften van toepassing op een respectieve partij. 

 

2. Kosten, betaling & belastingen.

2.1 Vergoeding. In overweging nemende dat de Softwareleverancier de Software levert, zal de Klant aan de Softwareleverancier de Vergoedingen betalen zoals overeengekomen in de "Bestelling" geplaatst door de Klant aan de Softwareleverancier, waarbij "Vergoedingen" alle door de Klant aan de Softwareleverancier te betalen kosten voor het leveren van de Software betekenen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst mag de Softwareleverancier de Vergoedingen enkel in overeenstemming met rubriek 23.2 hieronder wijzigen. De Klant betaalt alle Vergoedingen zoals overeengekomen in de opdracht en in overeenstemming met deze rubriek 2. Tenzij anders bepaald in de Bestelling, zijn alle Vergoedingen vermeld en te betalen in EUR, en overeengekomen exclusief BTW en andere belastingen.

2.2 Maandelijkse/jaarlijkse abonnementsvergoeding. Overeenkomstig de opdracht zal de Softwareleverancier maandelijks of jaarlijks factureren aan de Klant:

- Maandelijkse abonnementsvergoeding. De Softwareleverancier zal de Klant factureren voor de reeds verschuldigde bedragen vóór de eerste dag van elke kalendermaand voor het leveren van de Software in de volle kalendermaand.

- Jaarlijkse abonnementsvergoeding. De Softwareleverancier zal de jaarlijks terugkerende Vergoeding voor het jaarabonnement factureren op of rond de Ingangsdatum. 

2.3 Facturen.  Tenzij anders overeengekomen door de partijen, moeten de facturen worden betaald binnen dertig (30) dagen na verzending van de factuur. Op aanvraag zal de Softwareleverancier aan de Klant de informatie verstrekken, de documenten alsook de nodige archieven voor de controle van alle facturen.

2.4 Wanbetaling.  Iedere wanbetaling van de Klant leidt tot de toepassing van boetes die worden vastgesteld op basis van de wisselkoers van de ECB (Europese Centrale Bank) vermeerderd met 10 punten, evenals een vaste vergoeding van 40 €, onverminderd de mogelijkheid voor de Softwareleverancier, om op na rechtvaardiging, aanvullende schadevergoeding te vragen voor de opgelopen invorderingskosten, met name bankkosten, vergoedingen alsook kosten voor late betaling.  

2.5 Belastingen.  De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoops- en gebruiksbelastingen, BTW voor ontvangst van onderstaande Software. Dit is echter exclusief belastingen op de bruto-ontvangsten, het netto-inkomen of eigendom van de Softwareleverancier. Indien de Softwareleverancier verplicht is belastingen te betalen of te heffen waarvoor de Klant verantwoordelijk is onder deze rubriek, moet het passende bedrag worden gefactureerd aan en betaald door de Klant, tenzij de Klant de Softwareleverancier een geldig belastingvrijstellingscertificaat voorlegt dat is uitgegeven door de bevoegde belastingautoriteit.

 

3. Eigendomsrechten.

3.1 © Hilti Corporation 2015.  Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, behoudt uitsluitend en onbeperkt de eigendom, behoudt alle rechten, aanspraken en voordelen en alle Intellectuele Eigendomsrechten (zoals de term is gedefinieerd in rubriek 3.2) van de Software (met inbegrip van alle gerelateerde Updates en Upgrades), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst. De Softwareleverancier is gerechtigd door Hilti Corporation om de Klant rechten toe te kennen betreffende de Software (in het bijzonder de Updates en Upgrades) volgens de voorwaarden in deze Overeenkomst.

3.2 Intellectuele Eigendomsrechten.  Betreft alle gemeenrechtelijke eigendomsrechten, wettelijke, statutaire en andere industriële eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyrights en naburige rechten, rechten voor databanken, tekeningen en modellen, rechten op computerprogramma’s, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere eigendomsrechten die wereldwijd onder de toepasselijke wetgeving worden uitgevaardigd, geëerbiedigd of afgedwongen, en alle morele rechten met betrekking tot de Software.   

3.3 Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant.  Onder voorbehoud van de beperkte rechten die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend, worden er hierbij geen andere rechten verleend aan de Klant, dan diegene die hier uitdrukkelijk uiteengezet zijn. De Klant behoudt alle rechten, aanspraken en voordelen in en van zijn gegevens en andere Software dan die van de Softwareleverancier, alsook het Intellectuele Eigendomsrecht waaraan de Softwareleverancier incidenteel toegang toe heeft in het kader van de terbeschikkingstelling van zijn Software.

3.4 Niet-exclusieve toekenning van Intellectuele Eigendomsrechten.  De Softwareleverancier biedt de Klant een niet-exclusief, enkelvoudig (voor één Bevoegde Gebruiker), niet-overdraagbaar recht om de Software te downloaden en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst omvat dit gebruiksrecht het recht de Software beschikbaar te maken aan en te gebruiken door de Klant of te laten gebruiken door de Bevoegde Gebruiker zoals bekend gemaakt door de Klant aan de Softwareleverancier. Extra gebruikers vallen niet onder dit recht of deze Overeenkomst. 

3.5 Handleidingen en documentatie.  De Softwareleverancier zal Gebruikershandleidingen en documentatie voor de Software verstrekken. Hierin worden de functies van de Software beschreven en wordt de Klant in staat gesteld om gebruik te maken van de Software in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Softwareleverancier zal trachten de handleidingen en documentatie te zijner tijd bij te werken nadat een wijziging van de Software daarom vraagt.

3.6 Beperkingen.  Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag de Klant geen (i) afgeleide werken op basis van de Software aanpassen, kopiëren of creëren; (ii) enige inhoud onderdeel van de Software wijzigen of dupliceren, anders dan op het eigen intranet van de Klant voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden; (iii) gebruik maken van omgekeerde technologie of de Software of een deel ervan decompileren; (iv) gebruik maken van de Software om enig commercieel beschikbaar product of service te maken; (v) enige kenmerken, functies, interfaces of grafieken van de Software of een deel ervan kopiëren; of (vi) de Software op een andere manier gebruiken dan binnen het toepassingsgebied van deze Overeenkomst. 

 

4. Vertrouwelijkheid.

4.1 Vertrouwelijkheid.  Een partij zal geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken of gebruiken (zoals de term gedefinieerd in rubriek 4.2) van de andere partij voor enig doel buiten het bereik van deze Overeenkomst, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of zoals vereist door de wet en toegestaan door onderstaande rubriek 4.4.

4.2 Vertrouwelijke Informatie.  Dit betekent (a) de Software in elke vorm, (b) de bedrijfs- en technische informatie van elke partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige informatie met betrekking tot Softwareplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, marketingplannen, zakelijke opportuniteiten, personeel, onderzoek, ontwikkeling of knowhow.

4.3 Bescherming.  Elke partij gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij te beschermen op dezelfde manier als dat het zijn eigen Vertrouwelijke Informatie of gelijkaardig zou beschermen. (In geen geval zal een partij minder dan een redelijke graad van zorg en redelijke technologische industrienormen hanteren).

4.4 Gedwongen openbaarmaking.  Als een partij is gedwongen bij wet om Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar te maken, moet deze onmiddellijk de andere partij op de hoogte stellen van dergelijke gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke assistentie verlenen, op kosten van de andere partij, indien de andere partij deze openbaarmaking wenst te voorkomen of betwisten.

4.5 Rechtsmiddelen.  Als een partij enige Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar maakt of gebruikt (of dreigt deze openbaar te maken of te gebruiken) in strijd met de vertrouwelijkheidsbescherming in deze Overeenkomst, heeft de andere partij het recht, naast de andere beschikbare middelen, om dergelijke handelingen te stoppen via een dwangbevel. De partijen erkennen hierbij dat alle andere beschikbare rechtsmiddelen ongepast zijn.

4.6 Uitsluitingen.  Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt voor het publiek zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; (ii) gekend was door een partij vóór de openbaarmaking ervan door de andere partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door een partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij; of (iv) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting verschuldigd aan de wederpartij.

 

5. Toegang tot Software & back-up van gegevens.

5.1 Toegang tot Software. De Softwareleverancier zal de Software voor de Klant voor downloaden beschikbaar maken via de website van de Softwareleverancier. Hierbij heeft de Softwareleverancier geen enkele andere leveringsverplichting en, in het bijzonder, zal de Softwareleverancier de Software niet installeren voor de Klant in diens kantoren of zal hij de Klant niet de broncode van de Software geven. In elk geval moeten alle implementatiediensten om de Software technisch voor te bereiden voor operationeel gebruik (d.w.z. installatie van de Software om te voldoen aan de technische systeemvereisten en technische parameters van de Software) uitsluitend worden uitgevoerd door de Klant. De Softwareleverancier kan van tijd tot tijd nieuwe Updates van de Software leveren. Het is echter de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig te controleren of een nieuwe Update beschikbaar is voor downloaden. Wanneer een Update wordt vrijgegeven, verliezen alle voorgaande softwareversies automatisch en met onmiddellijke ingang hun geldigheid en de Klant vrijwaart de Softwareleverancier van alle claims verbonden met het voortgezette gebruik van dergelijke voorgaande Software.

5.2 Bedrijfsklanten. De Software is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door bedrijfsklanten en niet door particuliere eindgebruikers. 

5.3 Back-up van gegevens. De Software moet worden geïnstalleerd door de Klant en bewaard binnen de bedrijfsgebouwen van de Klant. Het blijft dan ook de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om bijgewerkte back-upgegevens van alle gegevens in verband met het gebruik van de Software te bewaren. 

5.4 Disclaimer.  

Voordat de Klant de Software gebruikt, is hij geïnformeerd door de Softwareleverancier via de rubriek “Disclaimer” (zoals opgenomen in gebruiksvoorwaarden) over hoe de Software te gebruiken en aannames die moeten worden overwogen bij het gebruik van de Software en heeft of geeft hierbij de geïnformeerde toestemming om hier nauw op toe te zien in aanvulling op de bepalingen van deze Overeenkomst onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de rubriek Disclaimer. Dergelijke voorwaarden van de rubriek Disclaimer omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot (i) de referenties om de producten van de Softwareleverancier te gebruiken volgens de toepasselijke gebruiksinformatie, (ii) de referenties om de Software te gebruiken volgens de gebruikershandleiding bijgevoegd bij deze Software en (iii) de sterke aanbeveling om alle resultaten gegenereerd met de Software en andere producten van de Softwareleverancier te laten bevestigen door een professionele ontwerper en/of structurele ingenieur om te garanderen dat de resultaten en ontwerpen geschikt zijn voor en voldoen aan het specifieke rechtsgebied en de projectvereisten van de Klant. 

 

6. UITSLUITING VAN GARANTIE.

DE RECHTSMIDDELEN ZOALS BEDOELD IN RUBRIEK 18.1 HIERONDER, ZIJN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT EN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN. ALLE SOFTWARE EN AL ZIJN ONDERDELEN WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD (AS IS) EN MET UITZONDERING VAN DE IN PARAGRAAF 7.1 BEDOELDE BEPALINGEN, WIJST DE SOFTWAREPROVIDER, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HAAR MEEST BREDE ZIN, ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET NAME EN ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, ALLE IMPLICIETE GARANTIES  VAN COMMERCIALISATIE OF VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK (ZELFS IN GEVAL DE SOFTWARELEVERANCIER VAN DIT GEBRUIK WERD INGELICHT), MET INBEGRIP VAN VERBORGEN GEBREKEN MET BETREKKING TOT BEIDE PARTIJEN VAN DE SOFTWARE. DE SOFTWARELEVERANCIER GARANDEERT IN GEEN GEVAL DE CONTINUITEIT VAN DE DIENSTVERLENING OF HET ONTBREKEN VAN ENIGE FOUT OF GEBREK (ONGEACHT DE FOUT OF HET GEBREK ZICHTBAAR OF VERBORGEN IS). DE KLANT IS UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN KEUZE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ELKE PARTIJ ERKENT EN AANVAARDT DAT ZIJ DOOR HET AANGAAN VAN HUIDIGE OVEREENKOMST, OP GEEN ENKELE VERKLARING, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE VERTROUWT (NOCH RECHTSMIDDELEN KAN DOEN GELDEN), NOCH OP ENIGE OVEREENKOMST MET ENIGE ANDERE PERSOON DAN DIEGENE DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERNOEMD KRACHTENS EEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING.

 

7. Rechtsmiddelen in geval van verborgen gebreken.

7.1 Rectificatie.  De Klant zal de Softwareleverancier onverwijld in kennis stellen van enige vermeende gebreken (zoals de term gedefinieerd is in rubriek 7.2) van de Software van zodra hij er kennis van neemt, per brief met ontvangstbewijs of per email, inclusief een beschrijving van het verborgen gebrek. De Softwareleverancier zal zich inspannen alle gebreken binnen een redelijke periode te verhelpen; de Softwareleverancier mag naar eigen goeddunken beslissen om een bepaald gebrek te verhelpen door reparatie of een vervangende levering. Als de Softwareleverancier niet in staat is het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen, kan de Softwareleverancier (i) de Vergoedingen voor de Software verlagen of (ii) deze Overeenkomst beëindigen en de daadwerkelijk betaalde Vergoedingen voor de gebrekkige Software restitueren.

7.2 Verborgen gebrek.  Wordt gedefinieerd als een ernstig aantal fouten die zo ernstig zijn dat wordt belet dat de Software kan functioneren zoals beschreven in rubriek 1.2. De notie van verborgen gebreken is uitgesloten (i) indien de werking mogelijk wordt gemaakt door een redelijke inspanning door de Klant of wanneer (ii) een fout niet tot stopzetting of een ernstige storing van de gegevensintegriteit van de Klant leidt.

 

8. Gebruikershandleiding

De Software omvat de Gebruikershandleiding die het gebruik van deze laatste toelaat.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid.

9.1 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan rubriek 17, zullen noch de Softwareaanbieder noch enige van zijn werknemers, functionarissen, agenten of onderaannemers op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst, winstderving, verlies van omzet, verlies van inkomsten, verlies van besparingen, verlies van contracten, verlies van gebruik, verlies van werkzaamheden of onderbreking ervan, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van klantenbestand, claim door derden of enige andere indirecte, speciale of incidentele of opeenvolgende schade van welke aard dan ook dat verband houdt met of voortvloeit uit de levering, uitvoering of gebruik van de Software, ongeacht als gevolg van een contractuele fout (inclusief zware fout), onrechtmatige daad, buitencontractuele fout of nalatigheid (inclusief grove nalatigheid), verborgen gebreken, zelfs in het geval dat de Softwareleverancier op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Zonder afbreuk te doen aan rubriek Error! Reference source not found.  zal de maximale totale aansprakelijkheid van de Softwareleverancier (ongeacht als gevolg van een contract, wet, rechtspraak, onrechtmatige daad of enige andere vorm van aansprakelijkheid, inclusief voor verborgen gebreken) voor schade of verliezen, ongeacht de oorzaak of oorsprong, ongeacht of deze het gevolg zijn van nalatigheid (inclusief grove nalatigheid) van de Softwareleverancier, in geen geval superieur zijn aan om het even welk bedrag die de Klant aan de Softwareleverancier verschuldigd is in verband met de Software en op jaarbasis berekend.

9.2 Uitzonderingen.  De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing met betrekking tot enige dwingende wettelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid van openbare orde, in het bijzonder de aansprakelijkheid krachtens de Belgische wet op de productaansprakelijkheid, en aansprakelijkheid voor (i) fraude of opzettelijke fout, (ii) overlijden of aanslag op het leven, de fysieke integriteit of gezondheid als gevolg van nalatigheid, of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving. Bovendien zijn dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing indien en voor zover de Softwareleverancier een specifieke garantie heeft gegeven.

9.3 Niet-nakoming van de verplichting door de Klant. In geval van niet-nakoming door de Klant van enige verplichting en ongeacht de oorzaak, zal dit op geen enkele manier tot de aansprakelijkheid van de Softwareleverancier leiden. 

 

10. Audits.

10.1 Auditrecht.  Om te kunnen nagaan of de Klant voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst, zal de Softwareleverancier of een derde partij, aangewezen door de Softwareleverancier, binnen de werkuren en zonder inachtneming van een aankondigingsperiode, het recht hebben de bedrijfsgebouwen van de Klant te controleren voor zover redelijkerwijs vereist.

10.2 Auditkosten.  Alleen wanneer bij dergelijke audit een overtreding van deze Overeenkomst wordt vastgesteld, worden de redelijke kosten voor het uitvoeren van dergelijke audit gedragen door de Klant.  

 

11. Looptijd & beëindiging.

11.1 Looptijd. Deze Overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. "Looptijd" betekent, in voorkomend geval, de periode startend vanaf de Ingangsdatum tot aan de beëindiging van de Overeenkomst. 

11.2 Beëindiging. Elke partij heeft het recht om deze Overeenkomst in haar geheel schriftelijk te beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van 60 dagen voor het einde van een kalendermaand. 

11.3 Beëindiging met een reden. Bovendien heeft elke partij het recht om deze Overeenkomst met redenen omkleed en met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst en in gebreke blijft een dergelijke tekortkoming te herstellen binnen 30 dagen na kennisgeving van een dergelijke tekortkoming.

11.4 Gevolgen van beëindiging van de Overeenkomst. In geval van beëindiging vergoedt de Softwareleverancier de Klant voor elke vooruitbetaalde commissie voor de periode waarin de Software werd geleverd na de Ingangsdatum van de beëindiging. Na de ingangsdatum van de beëindiging zal de Klant onmiddellijk de toegang tot en alle gebruik van de Software staken. De beëindiging ontslaat geenszins de Klant van de verplichting tot het betalen van lopende Vergoedingen of Vergoedingen die opeisbaar waren voorafgaand aan de Ingangsdatum van de beëindiging aan de Softwareleverancier (behoudens wettelijke rechten van de Klant om te goeder trouw betwiste betalingen achter te houden). 

11.5 Bepalingen die hun geldigheid behouden bij de beëindiging van de Overeenkomst. Een beëindiging van de Overeenkomst zal geen effect hebben op verworven rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van beide partijen, of enige rechten of rechtsmiddelen voortkomend uit of in verband met een dergelijke beëindiging, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Noch zal het enige invloed hebben op de geldigheid van de bepalingen van deze Overeenkomst welke expliciet of door de aard van de activiteiten van kracht blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst gedurende een periode van ten minste 10 jaar na beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, voor zover een bepaalde termijn nodig is om te verzekeren dat deze bepalingen geldig van kracht blijven. 

 

12. Wijzigingen van de Overeenkomst en/of Vergoedingen

12.1 Wijzigingen van de Overeenkomst. De Softwareleverancier behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te wijzigen door de klant minstens zes (6) weken van tevoren hierover te informeren ("Wijzigingsmelding"). De Klant heeft het recht bezwaar tegen de wijziging aan te tekenen tot twee (2) weken voordat de wijziging moet ingaan ("Ingangsdatum Wijziging"). Indien de Klant niet tijdig bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging door de Klant en zal de wijziging effectief worden op de Ingangsdatum Wijziging. Indien de Klant tijdig bezwaar maakt, mag de Softwareleverancier kiezen de Overeenkomst met de Klant voort te zetten onder de voorwaarden van deze Overeenkomst zonder de wijziging, of, in afwijking van artikel 22.2 hierboven, de Overeenkomst vanaf de Ingangsdatum Wijziging te beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de Klant. De Softwareleverancier zal de Klant specifiek informeren over het recht op beëindiging van de Softwareleverancier, de bezwaartermijn voor de Klant, de Ingangsdatum Wijziging en de gevolgen in geval hij geen bezwaar maakt op de Wijzigingsmelding.

12.2 Wijzigingen aan Vergoedingen. Vergoedingen zoals overeengekomen in respectievelijke Bestellingen zijn vastgelegd voor een periode van twaalf (12) maanden volgend op de Ingangsdatum van deze Overeenkomst en de Softwareleverancier mag de Vergoedingen binnen de periode van deze twaalf (12) maanden niet verhogen. Na het verstrijken van de periode van de eerste twaalf (12) maanden, mag de Softwareleverancier de Vergoedingen jaarlijks eenzijdig verhogen met niet meer dan vijf procent (5%) zonder daarbij gebonden te zijn door de procedure voor een wijziging zoals uiteengezet in artikel 23.1 hierboven en zonder dat de Klant een recht van bezwaar heeft.  

 

13. Algemene bepalingen.

13.1 Relaties van de partijen.  De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsverhouding tussen de partijen.

13.2 Notificaties.  Tenzij de voorwaarden van deze Overeenkomst expliciet enige andere vorm vereisen, moeten alle notificaties in overeenstemming met deze Overeenkomst schriftelijk meegedeeld worden. De Softwareleverancier en de Klant zullen dergelijke notificaties per e-mail leveren aan het (de) adres(sen) en de contactperso(o)n(en) aangeduid door de Klant en door de Softwareleverancier na registratie van het account van de Klant bij de Softwareleverancier, of aan een ander adres waarvan de partijen elkaar op de hoogte hebben gebracht.

13.3 Afstand van recht en cumulatieve rechtsmiddelen.  Geen enkele nalatigheid of enige vertraging in het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst wordt beschouwd als een afstand van dat recht.

13.4 Onderaannemers.  De Softwareleverancier kan onderaannemers aannemen voor de terbeschikkingstelling van de Software. 

13.5 Onoverdraagbaarheid van de rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst. Geen van de partijen mag een recht of verplichting onder deze Overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (welke toestemming niet zonder geldige reden kan worden ontzegd).

13.6 Toepasselijke wet.  Deze Overeenkomst moet worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Verkoop van Goederen.

13.7 Jurisdictie.   Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Softwareleverancier. 

13.8 Verdere bepalingen.  Deze Overeenkomst vormt samen met de toepasselijke Bestelling, de Disclaimer en de referenties naar de gebruiksinformatie en andere handleidingen, de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.