DIENSTENBESCHRIJVING EN DIENSTENSPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN HILTI ON!TRACK

1. Dienstenbeschrijving

1.1. De Diensten worden door Hilti aan de Klant ter beschikking gesteld uit hoofde van de Overeenkomst voor de Software en Diensten en het desbetreffende Bestelformulier (tezamen te noemen de "Overeenkomst"). De Dienst bestaat uit (i) de Software en (ii) de Klantenondersteuning zoals beschreven in de Overeenkomst.

 

1.2. Gratis diensten. De Software bestaat uit de volgende Gratis modules:  

· ON!Track Tool Manager in de vorm van een mobiele applicatie bestaande uit:

a) Hilti Tool Management

b) Hilti Connected Tool Features waar relevant (b.v. batterijstatus, gebruiksgegevens, troubleshootingsdata, enz.)

·  ON!Track  Fleet Manager in de vorm van een mobiele en webapplicatie bestaande uit:

a) Hilti Tool Management

b) Hilti Connected Tool Features waar relevant (b.v. batterijstatus, gebruiksgegevens, troubleshootingsdata, enz.)

c) Asset management voor Hilti-apparatuur en

d) Volgen van Hilti-apparatuur

1.3. ON!Track Asset Manager (betalend). De betalende ON!Track Software bestaat uit

1.3.1. Web applicatie:

a) Materiaalbeheer
b) Inventarisbeheer
c) Asset tracking
d) Onderhoudsbeheer
e) Gezondheids- en veiligheidsbeheer

1.3.2. Mobiele applicatie:

a) Materiaalbeheer
b) Inventarisbeheer
c) Asset tracking
d) Onderhoudsbeheer
e) Gezondheids- en veiligheidsbeheer
f) Barcode scanner
g) Achtergrond scanner

2. Diensten specifieke termen

2.1. Software Toegang

Dienstverlener zal toegang verlenen tot de Software zoals hierboven uiteengezet in artikel 1.2 na de registratie en activering (indien van toepassing) en de Software zoals hierboven uiteengezet in artikel 1.3 en na voltooiing van de Professionele Implementatiediensten.

2.2. Bevoegde gebruikers en verleende rechten

· ON!Track Tool Manager: Medewerkers van de klant.

· ON!Track Fleet Manager: Medewerkers van de klant.

· ON!Track Asset Manager: Medewerkers van de klant en de leveranciers en/of klanten van de Klant.

2.3.  Extraction Period voor ON!Track Asset Manager. Aan het einde van de Termijn of Verlengingstermijn (indien van toepassing) kan de Klant gedurende [10] dagen Klantgegevens downloaden ("Extractieperiode").

 

3. MODULES IN ON!TRACK ASSET MANAGER

Voor de volgende modules kan een aparte vergoeding worden gevraagd en deze kunnen aanvullend worden besteld. Een module is mogelijk alleen beschikbaar in een specifieke bundel, kan mogelijk niet apart worden besteld en is afhankelijk van het huidige bundelaanbod.

a)  Assetkosten rapportages

Basisbeheer van de kosten van assets op de werf. Aanpasbare kostenrapportage per asset, werf of tijdsperiode.

b)  Bulk-/verbruiksmateriaalbeheer

Bulk-/vebruiksmateriaalbeheer omvat verbruiksmateriaal en bulkmateriaal. Beheer van voorraadniveaus en voorraadlocaties, herbevoorradingsmeldingen, rapporten voor toezicht op verbruik.

c) ON!Track Unite (API inloggegevens)

Toegangs- en gebruiksrechten tot de Application Programming Interfaces (API) voor ON!Track voor zelfgemaakte integratie (of via een door de Klant ingeschakelde derde partij) van ON!Track met andere applicaties van derden. Het gebruik van de ON!Track API is onderworpen aan de condities en voorwaarden van de Ontwikkelaarsovereenkomst voor de ON!Track API. De ON!Track Unite API bevindt zich momenteel in een Beta-fase en wordt tot nader order gratis aangeboden.

d)  ON!Track Unite (Hilti-aangeleverde integratie)

Toegangs- en gebruiksrechten voor vooraf gebouwde integratie tussen ON!Track en door Hilti geselecteerde software applicaties van derden die gebruikmaken van ON!Track`s API-functionaliteit (zie hierboven). Voorgeselecteerde software applicaties van derden zijn beschikbaar onder de volgende link.

4. Systeemvereisten

Om de Diensten te kunnen implementeren, gebruiken en bedienen, moet de Klant ervoor zorgen dat de systemen, netwerken en/of apparaten van de Klant voldoen aan de volgende Systeemeisen:

 

Microsoft®
Internet Explorer®

Microsoft®
Edge

Google
Chrome™

(aanbevolen)

Mozilla®
Firefox®

Apple®
Safari®

Web applicatie

IE 11

Laatste drie versies

 

 

Compatibele OS

Compatibele browser

Minimale netwerk snelheid/type

Minimale data verbruik *Afhankelijk van gebruik

Minimum RAM

Minimale opslagruimte *Afhankelijk van gebruik

Mobiele
applicatie

Laatste drie versies (iOS en Android)

N/A

3G and above

500 MB / maand

2GB

200 MB

Alle systeemvereisten kunnen naar eigen goeddunken van de serviceprovider worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de systeemconfiguratie, het ontwerp en de functionaliteit.

5. Gebruiksrestricties

Bij het gebruik van de Diensten dient de Klant zich volledig te houden aan de volgende Gebruiksbeperkingen en is hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste beperkende maatregelen, waarbij hij zijn uiterste best doet om mogelijk onjuist gebruik te voorkomen:

Alle informatie en gegevens in de Diensten hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van Hilti-producten en zijn gebaseerd op de principes, formules en veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de door Hilti gepubliceerde technische informatie en bedienings-, montage- en assemblagevoorschriften e.d., die strikt dienen te worden nageleefd. Het productportfolio van Hilti dat in verband met de Diensten wordt gebruikt, kan per land verschillen. Alle cijfers in de Diensten zijn gemiddelde cijfers en daarom dienen gebruik specifieke tests te worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van het betreffende Hilti-product. De resultaten van de berekeningen die met behulp van de Diensten worden uitgevoerd, zijn in essentie gebaseerd op de gegevens die de Klant inbrengt. De Klant is derhalve als enige verantwoordelijk voor de afwezigheid van fouten, de volledigheid en de relevantie van de door de Klant in te voeren gegevens. Bovendien is de Klant als enige verantwoordelijk voor het laten controleren en goedkeuren van de resultaten van de berekening door een deskundige, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de geldende codes, projecteisen, normen en vergunningen, alvorens deze te gebruiken voor de specifieke faciliteit van de Klant. De Software dient enkel als hulpmiddel bij het interpreteren van normen en vergunningen zonder enige garantie op de afwezigheid van fouten, de juistheid en de relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. De Klant dient alle noodzakelijke en redelijke stappen te ondernemen om schade veroorzaakt door de Diensten te voorkomen of te beperken. Alle berekeningsresultaten en ontwerpen zijn aanbevelingen en moeten worden bevestigd met een professionele ontwerper en/of constructeurs om ervoor te zorgen dat de berekeningsresultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke jurisdictie en projectvereisten van de Klant.

Bovendien vormt het onderdeel "WAARSCHUWINGEN" in elk van de rapporten die met de Diensten worden gegenereerd een integraal onderdeel van de berekeningsaanname. De Klant dient deze strikt na te leven en moet ervoor zorgen dat ze door een geschikte deskundige worden beoordeeld voordat ze worden gebruikt. Hilti is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het herstellen van gegevens.

Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de API-integraties die door derden of door klanten zijn gemaakt, noch voor de functionaliteiten van de software applicaties van derden die vooraf met ON!Track zijn geïntegreerd. Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gegevensverlies, -corruptie of -bewerking in verband met een integratie. De ON!Track Unite API-referenties moeten op een veilige plaats worden bewaard en mogen niet met derden worden gedeeld. De ON!Track Unite API wordt aangeboden voor gewone data-integratie, en niet voor enig doel van data mining, high load calls, onrechtmatige calls of voor andere dataverzamelingsdoeleinden.

De functionaliteiten die tijdens de huidige ON!Track Unite bèta-fase worden aangeboden, worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en voldoen mogelijk niet aan wettelijke en/of regelgevende vereisten. Hilti is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de bèta-functies, met de stopzetting van de bèta-functies (Hilti kan naar eigen goeddunken besluiten om de bèta-functies of geselecteerde API's stop te zetten).

6. Gegevensbescherming

7. Professionele diensten

De volgende Professionele Diensten zijn beschikbaar voor en/of gerelateerd aan de Diensten en worden uitgevoerd door Hilti, mits de Klant deze dienovereenkomstig heeft besteld:

7.1. On-Site Analyse

De On-Site Analyse Diensten worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Beoordeling van de status quo van de Klant met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel

· Identificatie van verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel Kwantificering van het besparingspotentieel door het implementeren van (een) overeenkomstige dienstmodule(s) van de Dienstverlener

· Kwantificering van het besparingspotentieel door het implementeren van (een) overeenkomstige dienstmodule(s) van de Dienstverlener

· Opstellen van implementatieplan van Hilti ON!Track 

7.2. Software Instelling

De software wordt door de Dienstverlener buiten het terrein van de klant uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Definitie van de gegevensstructuur, bijvoorbeeld voor materieelcategorieën en -locaties

· Opstellen van gebruikersrollen

· Gegevensexport/import en ondersteuning bij het invoeren

7.3. Tagging- en Implementatiedagen

De Tagging- en Implementatiedagen worden door de Dienstverlener bij de Klant uitgevoerd. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Bevestigen van tags aan materieel van de Klant

· Toevoegen van materieel in Hilti ON!Track

7.4. On-Site Training

De On-Site Training Services worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies

· Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie

· Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie

· Training over het gebruik van de Hardware indien deze is aangekocht bij de Dienstverlener

· Procesaanbevelingen

· Aanbevelingen hoe verschillende soort materieel met tags voorzien kunnen worden

7.5. Online Training

De Online Training Diensten worden door de Dienstverlener via internet uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:  

· Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies

· Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie

· Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie

7.6. ON!Track Unite Diensten

· De Professionele Diensten met betrekking tot ON!Track Unite (API-gegevens en door Hilti verstrekte integratie) worden door de Dienstverlener bij de Klant of op afstand uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:

· Gegevensconfiguratie en implementatie van door Hilti geleverde ON!Track Unite integraties;

· Opleiding over de werking van de geïntegreerde toepassingen (voor door Hilti geleverde ON!Track Unite-integraties) en over nieuwe bedrijfsprocessen waarbij de geïntegreerde toepassingen betrokken zijn

· Advies over ON!Track Unite (ontwikkelaarshub, E2E-tests, integratiescenario, partners, tijdlijn voor implementatie en training, coördinatie met geselecteerde derde partijen, enz.)

8. Non-Hilti services

  • Firebase Cloud messaging
  • Firebase Remote Config
  • Apple Push Notification service