DIENSTENBESCHRIJVING EN DIENSTENSPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN HILTI ON!TRACK

1. Dienstenbeschrijving

1.1. De Diensten worden door Hilti aan de Klant ter beschikking gesteld uit hoofde van de Overeenkomst voor de Software en Diensten en het desbetreffende Bestelformulier (tezamen te noemen de "Overeenkomst"). De Dienst bestaat uit (i) de Software en (ii) de Klantenondersteuning zoals beschreven in de Overeenkomst.

 

1.2. Gratis diensten. De Software bestaat uit de volgende Gratis modules:  

· ON!Track Tool Manager in de vorm van een mobiele applicatie bestaande uit:

a) Hilti Tool Management

b) Hilti Connected Tool Features waar relevant (b.v. batterijstatus, gebruiksgegevens, troubleshootingsdata, enz.)

·  ON!Track  Fleet Manager in de vorm van een mobiele en webapplicatie bestaande uit:

a) Hilti Tool Management

b) Hilti Connected Tool Features waar relevant (b.v. batterijstatus, gebruiksgegevens, troubleshootingsdata, enz.)

c) Asset management voor Hilti-apparatuur en

d) Volgen van Hilti-apparatuur

1.3. ON!Track Asset Manager (betalend). De betalende ON!Track Software bestaat uit

1.3.1. Web applicatie:

a) Materiaalbeheer
b) Inventarisbeheer
c) Asset tracking
d) Onderhoudsbeheer
e) Gezondheids- en veiligheidsbeheer

1.3.2. Mobiele applicatie:

a) Materiaalbeheer
b) Inventarisbeheer
c) Asset tracking
d) Onderhoudsbeheer
e) Gezondheids- en veiligheidsbeheer
f) Barcode scanner
g) Achtergrond scanner

2. Diensten specifieke termen

2.1. Software Toegang

Dienstverlener zal toegang verlenen tot de Software zoals hierboven uiteengezet in artikel 1.2 na de registratie en activering (indien van toepassing) en de Software zoals hierboven uiteengezet in artikel 1.3 en na voltooiing van de Professionele Implementatiediensten.

2.2. Bevoegde gebruikers en verleende rechten

· ON!Track Tool Manager: Medewerkers van de klant.

· ON!Track Fleet Manager: Medewerkers van de klant.

· ON!Track Asset Manager: Medewerkers van de klant en de leveranciers en/of klanten van de Klant.

2.3.  Extraction Period voor ON!Track Asset Manager. Aan het einde van de Termijn of Verlengingstermijn (indien van toepassing) kan de Klant gedurende [10] dagen Klantgegevens downloaden ("Extractieperiode").

 

3. MODULES IN ON!TRACK ASSET MANAGER

Voor de volgende modules kan een aparte vergoeding worden gevraagd en deze kunnen aanvullend worden besteld. Een module is mogelijk alleen beschikbaar in een specifieke bundel, kan mogelijk niet apart worden besteld en is afhankelijk van het huidige bundelaanbod.

a)  Assetkosten rapportages

Basisbeheer van de kosten van assets op de werf. Aanpasbare kostenrapportage per asset, werf of tijdsperiode.

b)  Bulk-/verbruiksmateriaalbeheer

Bulk-/vebruiksmateriaalbeheer omvat verbruiksmateriaal en bulkmateriaal. Beheer van voorraadniveaus en voorraadlocaties, herbevoorradingsmeldingen, rapporten voor toezicht op verbruik.

c) ON!Track Unite (API inloggegevens)

Toegangs- en gebruiksrechten tot de Application Programming Interfaces (API) voor ON!Track voor zelfgemaakte integratie (of via een door de Klant ingeschakelde derde partij) van ON!Track met andere applicaties van derden. Het gebruik van de ON!Track API is onderworpen aan de condities en voorwaarden van de Ontwikkelaarsovereenkomst voor de ON!Track API. De ON!Track Unite API bevindt zich momenteel in een Beta-fase en wordt tot nader order gratis aangeboden.

d)  ON!Track Unite (Hilti-aangeleverde integratie)

Toegangs- en gebruiksrechten voor vooraf gebouwde integratie tussen ON!Track en door Hilti geselecteerde software applicaties van derden die gebruikmaken van ON!Track`s API-functionaliteit (zie hierboven). Voorgeselecteerde software applicaties van derden zijn beschikbaar onder de volgende link.

4. Systeemvereisten

Om de Diensten te kunnen implementeren, gebruiken en bedienen, moet de Klant ervoor zorgen dat de systemen, netwerken en/of apparaten van de Klant voldoen aan de volgende Systeemeisen:

 

Microsoft®
Internet Explorer®

Microsoft®
Edge

Google
Chrome™

(aanbevolen)

Mozilla®
Firefox®

Apple®
Safari®

Web applicatie

IE 11

Laatste drie versies

 

 

Compatibele OS

Compatibele browser

Minimale netwerk snelheid/type

Minimale data verbruik *Afhankelijk van gebruik

Minimum RAM

Minimale opslagruimte *Afhankelijk van gebruik

Mobiele
applicatie

Laatste drie versies (iOS en Android)

N/A

3G and above

500 MB / maand

2GB

200 MB

Alle systeemvereisten kunnen naar eigen goeddunken van de serviceprovider worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de systeemconfiguratie, het ontwerp en de functionaliteit.

5. Gebruiksrestricties

Bij het gebruik van de Diensten dient de Klant zich volledig te houden aan de volgende Gebruiksbeperkingen en is hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste beperkende maatregelen, waarbij hij zijn uiterste best doet om mogelijk onjuist gebruik te voorkomen:

Alle informatie en gegevens in de Diensten hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van Hilti-producten en zijn gebaseerd op de principes, formules en veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de door Hilti gepubliceerde technische informatie en bedienings-, montage- en assemblagevoorschriften e.d., die strikt dienen te worden nageleefd. Het productportfolio van Hilti dat in verband met de Diensten wordt gebruikt, kan per land verschillen. Alle cijfers in de Diensten zijn gemiddelde cijfers en daarom dienen gebruik specifieke tests te worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van het betreffende Hilti-product. De resultaten van de berekeningen die met behulp van de Diensten worden uitgevoerd, zijn in essentie gebaseerd op de gegevens die de Klant inbrengt. De Klant is derhalve als enige verantwoordelijk voor de afwezigheid van fouten, de volledigheid en de relevantie van de door de Klant in te voeren gegevens. Bovendien is de Klant als enige verantwoordelijk voor het laten controleren en goedkeuren van de resultaten van de berekening door een deskundige, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de geldende codes, projecteisen, normen en vergunningen, alvorens deze te gebruiken voor de specifieke faciliteit van de Klant. De Software dient enkel als hulpmiddel bij het interpreteren van normen en vergunningen zonder enige garantie op de afwezigheid van fouten, de juistheid en de relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. De Klant dient alle noodzakelijke en redelijke stappen te ondernemen om schade veroorzaakt door de Diensten te voorkomen of te beperken. Alle berekeningsresultaten en ontwerpen zijn aanbevelingen en moeten worden bevestigd met een professionele ontwerper en/of constructeurs om ervoor te zorgen dat de berekeningsresultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke jurisdictie en projectvereisten van de Klant.

Bovendien vormt het onderdeel "WAARSCHUWINGEN" in elk van de rapporten die met de Diensten worden gegenereerd een integraal onderdeel van de berekeningsaanname. De Klant dient deze strikt na te leven en moet ervoor zorgen dat ze door een geschikte deskundige worden beoordeeld voordat ze worden gebruikt. Hilti is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het herstellen van gegevens.

Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de API-integraties die door derden of door klanten zijn gemaakt, noch voor de functionaliteiten van de software applicaties van derden die vooraf met ON!Track zijn geïntegreerd. Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gegevensverlies, -corruptie of -bewerking in verband met een integratie. De ON!Track Unite API-referenties moeten op een veilige plaats worden bewaard en mogen niet met derden worden gedeeld. De ON!Track Unite API wordt aangeboden voor gewone data-integratie, en niet voor enig doel van data mining, high load calls, onrechtmatige calls of voor andere dataverzamelingsdoeleinden.

De functionaliteiten die tijdens de huidige ON!Track Unite bèta-fase worden aangeboden, worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en voldoen mogelijk niet aan wettelijke en/of regelgevende vereisten. Hilti is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de bèta-functies, met de stopzetting van de bèta-functies (Hilti kan naar eigen goeddunken besluiten om de bèta-functies of geselecteerde API's stop te zetten).

6. Gegevensbescherming

6.1. Verwerkingsdetails.

De details van de verwerking zijn:

 

a) Onderwerp en duur van de verwerking:

Zoals vermeld in de GVO, is het voornaamste doel van de verwerking de uitvoering van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst voor de duur van die Overeenkomst.

 

b) De volgende categorieën van betrokkenen worden via de aangeboden diensten verwerkt:

 

☒ werknemers van de klant en voormalige werknemers

☒ Door de klant in de oplossing ingevoerde contacten van derden

 

c) De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerker namens de controller bij het aanbieden van de diensten:

Merk op dat de On!Track-oplossing verschillende modules bevat, vandaar dat niet alle categorieën kunnen worden verwerkt voor elk modulegebruik.

 

Categorieën van persoonsgegevens:

 

Gegevens die met name in elke categorie zijn opgenomen:

Toepasselijke On!Track modules:

1.     ☒ Identiteits- en voorkeursgegevens

Volledige naam, titel, geslacht, aanhef, taal

☒ On!Track Free/Lite

☒ On!Track Pro

2.     ☒ Locatiegegevens

GPS tracking van de mobiele telefoon van de gebruiker (alleen indien geactiveerd door de gebruiker op zijn mobiele telefoon en toestemming is verleend aan de app)

Geolocatie van de Nuron CDM en lader (alleen wanneer Nuron is geactiveerd en gekoppeld aan On!Track)

☒ On!Track Pro

3.     ☒ Contactgegevens

E-mailadres en/of telefoonnummer

☒ On!Track Free/Lite

☒ On!Track Pro

4.     ☒ Professionele gegevens

Functie of jobtitel, toewijzing van activa, certificering, levenscyclus en gebruiksgegevens van activa (wanneer Nuron is geactiveerd en gekoppeld aan On!Track).

☒ On!Track Pro

5.     ☒ Technische gegevens

Logbestanden, IP-adressen, verbindingsgegevens, gebruikers-ID's

☒ On!Track Free/Lite

☒ On!Track Pro

6.     ☒ Ondersteuningsgegevens

Alle persoonlijke gegevens uit de bovenstaande categorieën die door een gebruiker in een supportticket aan Hilti worden verstrekt of die Hilti nodig heeft om de zaak op te lossen.

☒ On!Track Free/Lite

☒ On!Track Pro

7.     ☒ Door de gebruiker ingediende gegevens

Vrije tekstvelden, foto's of andere bestanden met gegevens die hierboven niet zijn vermeld, geüpload naar keuze van de gebruiker.

☒ On!Track Free/Lite

☒ On!Track Pro

 

d) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens:

De Diensten zijn niet bedoeld om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken. De Klant zal afzien van het verstrekken van dergelijke bijzondere categorieën van persoonsgegevens via de Diensten.

 

e) Aard en doeleinden van de verwerking:

 

Aard van de verwerking van de gegevens:

Dekkingsvoorbeelden:

 

1.     ☒ Verzameling of opname

bv. het verzamelen of vastleggen van gegevens bij de betrokkenen, maar niet bij de voor de verwerking verantwoordelijke.

2.     ☒ Onderhoud

bv. wijziging, aanpassing, correctie, verificatie, validering.

3.     ☒ Opslag of Hosting

 

4.     ☒ Gebruik

bv. ophalen, extraheren, raadplegen, afdrukken, scannen, enz. om de Diensten te verlenen.

5.     ☒ Delen

bv. openbaarmaking of terbeschikkingstelling of publicatie aan iemand anders dan de voor de verwerking verantwoordelijke.

6.     ☒ Organisatie

bv. structurering, aanpassing, combinatie, met inbegrip van dashboards of analyses.

7.     ☒ Verwijdering of vernietiging

 

 

Doeleinden van de verwerking van de gegevens:

 

Dekkingsvoorbeelden:

 

Aard van de vereiste verwerkingsactiviteiten:

1.     ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

bv. zorgen voor de inschrijving van gebruikers, inclusief stapsgewijze walkthrough, voorbereiding van het On!Track-dashboard enz.

Alle in bovenstaande tabel beschreven activiteiten van 1 tot en met 7 worden uitgevoerd om de in de linkerkolommen beschreven doelstellingen 1 tot en met 5 te verwezenlijken.

2.     ☒ Het creëren van een unieke Hilti-identiteit.

bv. het creëren van een unieke identiteit voor aanmelding en unieke identificatie op de diensten, om veiligheidsredenen.

3.     ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

bv. registratie van activiteiten, analyse van het toegangsgedrag om onrechtmatige toegang vast te stellen en te voorkomen.

4.     ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

bv. gebruik van een ticketingsysteem of remote desktop softwareoplossing, beantwoorden van verzoeken van gebruikers

5.     ☒ Het verstrekken van updates en fixes voor de diensten.

 

 

6.2. Subverwerkers.

De Subverwerkers die bij de Dienstverlener zijn ingeschakeld zijn:

a) Subverwerkers voor alle klanten:

 

Subverwerker

Verwerkingsactiviteiten die namens of ter ondersteuning van de Dienstverlener worden uitgevoerd om de doeleinden te bereiken.

Categorieën persoonsgegevens die aan de subverwerker worden verstrekt

Plaats van de verwerkingsactiviteit

Hilti Asia IT Services Sdn Bhd

Level 5, Brunsfield Oasis Tower 3, No.2 Jalan PJU 1A/7A, Oasis Square, 47301 Petaling Jaya, Malaysia (“Hilti Asia IT”)

Idem als Hilti Corporation

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

Hilti Corporation

Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein (”Hilti Corporation”)

Doelen:

1☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

2 ☒ Het creëren van een unieke Hilti-identiteit.

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

5 ☒ Het verstrekken van updates en fixes voor de diensten.

 

1 ☒ Identiteits- en voorkeursgegevens

2 ☒ Locatiegegevens

3 ☒ Contactgegevens

4 ☒ Professionele gegevens

5 ☒ Technische gegevens

6 ☒ Ondersteuningsgegevens

 

EU/ EER

Amazon Web Services

Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, USA

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker levert de centrale hostingoplossing en de bijbehorende ondersteunende diensten.

Idem als Hilti Corporation

EU/ EER

(AWS Ireland, Greenhills Road, Tymon North, Dublin, Ireland)

Hilti Technology Solutions India Private Limited (HTSI)

11th floor, Vikram Monarch CTS no. 1115.a/1 Ganeshkind, Shivaji nagar, 411016 Pune, India

Idem als Hilti Corporation, behalve:

 

2 ☒ Het creëren van een unieke Hilti-identiteit.

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

Hilti Entwicklungsgesellschaft GmbH

Hiltistrasse 2, 86916 Kaufering, Germany

Idem als Hilti Corporation, behalve:

 

2 ☒ Het creëren van een unieke Hilti-identiteit.

Idem als Hilti Corporation

EU/ EER

Hilti Befestigungstechnik AG

Grünaustrasse 1a, 9470 Buchs, Switzerland

Idem als Hilti Corporation

Idem als Hilti Corporation

buiten de EU/EER, maar geschikt land

LogMeIn Ireland Limited

Bloodstone Building, Block C, Riverside IV, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

Doelen:

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een softwareoplossing voor remote desktop software en aanverwante ondersteunende diensten.

 

1 ☒ Identiteits- en voorkeursgegevens

6 ☒ Ondersteuningsgegevens

 

EU/ EER

ServiceNow BV

Hoekenrode 3, 1102 BR Amsterdam, Netherlands

Doelen:

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een ticketingsysteem voor het volgen van ondersteuningsgevallen en aanverwante ondersteuningsdiensten.

 

1 ☒ Identiteits- en voorkeursgegevens

6 ☒ Ondersteuningsgegevens

 

EU/ EER

GlobalLogic Worldwide Ltd

1741 Technology Drive, Suite 400, San Jose, California 95110, USA

Idem als Hilti Corporation

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

Atlassian

Level 6  341 George Street, Sydney, NSW 2000 Australia

Doelen:

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een ticketingsysteem voor het volgen van ondersteuningsgevallen en aanverwante ondersteuningsdiensten.

 

1 ☒ Identiteits- en voorkeursgegevens

6 ☒ Ondersteuningsgegevens

 

buiten EU/ EER

Microsoft Azure Cloud Service: SQL Managed Instance, Western Europe

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker levert het opslagsysteem dat het On!Track-dashboard en de bijbehorende ondersteunende diensten mogelijk maakt.

 

4 ☒ Professionele gegevens (alleen de toewijzing van de activa)

 

EU/EER

Infoguard

Lindenstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

Doelen:

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

 

Deze subverwerker biedt een softwareoplossing voor het analyseren van het toegangsgedrag om legitieme toegang te waarborgen.

 

5 ☒ Technische gegevens

 

buiten de EU/EER, maar geschikt land

WalkMe

AWS EU Frankfurt Region (EU-Central-1)

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een walkthrough oplossing om de functionaliteiten in de On!Track oplossing en gerelateerde ondersteunende diensten uit te leggen.

 

5 ☒ Technische gegevens  (enkel IP-adressen)

 

EU/ EER

SAP (Schweiz) AG

Leugenestrasse 6, 2504 Biel, Switzerland

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

5 ☒ Het verstrekken van updates en fixes voor de diensten.

 

Deze subverwerker biedt een cloud-oplossing om met name de levering van codefixes en aanverwante ondersteunende diensten mogelijk te maken.

 

5 ☒ Technische gegevens

 

EU/ EER (SAP tenant in AWS, EU Frankfurt Regio (EU-Central-1))

Auth0

10800 NE 8th St, Suite 700 Bellevue, WA 98004, USA

Doelen:

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

 

Deze subverwerker biedt een oplossing voor gebruikersopslag, toegangsbeheer en aanverwante ondersteunende diensten.

 

5 ☒ Technische gegevens

 

buiten EU/ EER

Datadog Inc.

286 Fifth Avenue, 12th Floor, New York, NY 10001, USA

Doelen:

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

 

Deze subverwerker biedt een oplossing voor logging aggregatie, monitoring en gerelateerde ondersteunende diensten.

 

5 ☒ Technische gegevens  (enkel logbestanden)

 

buiten EU/ EER

MobiusCode GmbH

Berg-Am-Laim-Str. 64, 81673 Munich, Germany

Doelen:

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een geëxternaliseerde ontwikkelingsdienst en kwaliteitsborging van de ontwikkeling ervan.

 

5 ☒ Technische gegevens  (enkel logbestanden)

 

EU/ EER

Nous lnfosystems

Private Ltd., #1, 1st Main, 1st Block, Koramangala 560034 Bangalore, India

Idem als Hilti Corporation

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

Auriga, Inc.

400 TradeCenter, Ste 5900 Woburn, MA 01801, USA

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst..

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

Akamai Technologies GmbH

Parkring 29, Garching, 85748 Germany

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging. Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

Idem als Hilti Corporation

buiten EU/ EER

 

b) Subverwerkers voor klanten in de respectieve landen, voor ondersteuningsdoeleinden:

 

De onderstaande lijst van subverwerkers heeft uitsluitend betrekking op doel 4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers. Om de ondersteunende diensten te verzekeren, is de ondersteuning opgesplitst in verschillende niveaus, waarbij het eerste niveau altijd hetzelfde land is als dat van de klant. Het tweede niveau is regionaal gegroepeerd, volgens de onderstaande Hub-structuur. De ondersteunende diensten hebben toegang tot alle gegevens zoals vereist (van 1 tot 7 zoals hierboven gedefinieerd).

Subverwerker

Betrokken landen

Plaats van de verwerkingsactiviteit

Hilti Asia Ltd.

701-704, 7/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, HK- Kowloon, Hong Kong

Voor klanten gevestigd in: Hongkong, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, China, Korea, Taiwan, Singapore, Filippijnen, Maleisië, Thailand, Indonesië, Vietnam en India.

buiten EU/ EER

Hilti CR spol. s r.o

Uhrineveska 734, P.O. Box 29, CR-25243 Prag-Pruhonice, Czech Republic

Voor klanten gevestigd in: Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen

EU/ EER

Hilti Deutschland AG

Hiltistrasse 2, 86916 Kaufering, Germany

Voor klanten gevestigd in: Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Nederland en Polen.

EU/ EER

Hilti Emirates L.L.C.

Dubai Investment Park, Dubai, United Arab Emirates

Voor klanten gevestigd in: Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Turkije, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit, Oman, Marokko en Algerije.

buiten EU/ EER

Hilti France SAS

126 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt, France

Voor klanten gevestigd in: Frankrijk, Monaco, Spanje, België, Luxemburg, Portugal

EU/ EER

Hilti (Gt. Britain) Ltd.

1 Trafford Wharf Road Trafford Park GB-M17 1BY Manchester, United-Kingdom

Voor klanten gevestigd in: Groot-Brittannië, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.

buiten EU/ EER

Hilti, Inc.

Hilti North America Corporate Headquarters, 7250 Dallas Parkway, Suite 1000, US-Plano, TX 74146, USA

Voor klanten gevestigd in: Verenigde Staten, Canada, Puerto Rico

buiten EU/ EER

Hilti Mexicana

S.A. De C.V., Avenida Jaime Balmes 8, Polanco, Polanco I Secc, 11510 Ciudad de México, CDMX, Mexico

Voor klanten gevestigd in: Mexico, Columbia, Chili, Argentinië, Brazilië

buiten EU/ EER

Hilti Distribution Ltd.

141402 Moscow region, Khimki, Russia Leningradskaya st. 25 I Business center “Mebe One” | Floor 14

Voor klanten gevestigd in: Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland, Oekraïne

buiten EU/ EER

Hilti Italia S.p.A.

Piazza Montanelli 20 IT-20099 Sesto San Giovanni (Milano), Italy

Voor klanten gevestigd in: Italië, Vaticaan, San Mario, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Griekenland, Israël.

EU/ EER

Softline

Derbenevskaya emb. 7, Building 8, Business Quarters

"Novospassky", Moscow, Russia, 115114

Voor klanten gevestigd in: Rusland.

 

Deze subverwerker zorgt voor de hosting oplossing voor Rusland.

buiten EU/ EER

 

c) Subprocessors for customers using specific modules or functionalities:

 

Heavy equipment and van inventory management

 

Subproccesor

Processing activities conducted on behalf or to support the Service Provider in achieving the purposes.

Categories of personal data provided to the subprocessor

Location of the processing activity

Trackunit ApS

Gasværksvej 24 4.sal, DK-9000 Aalborg, Denmark

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

3 ☒ Het onderhouden van activiteiten, het waarborgen van gegevensintegriteit en beveiliging.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

5 ☒ Het verstrekken van updates en fixes voor de diensten.

 

Deze subverwerker biedt een oplossing voor de levering van de TU600-hardwaregerelateerde diensten.

Idem als Hilti Corporation

 

 

Locatiegegevens worden verstrekt door de TU600-hardware, niet door de mobiele telefoon van de gebruiker.

EU/ EER

 

ON!Track Unite

 

Subproccesor

Processing activities conducted on behalf or to support the Service Provider in achieving the purposes.

Categories of personal data provided to the subprocessor

Location of the processing activity

Software AG

Uhlandstr. 12, 64297 Darmstadt, Germany

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een geëxternaliseerde ontwikkelingsdienst en een middleware-platform voor integraties en kwaliteitsborging van zijn ontwikkeling.

Idem als Hilti Corporation

 

EU/ EER

Intelligent Construction Tools

LLC 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021, USA

Doelen:

1 ☒ Verlening van de Diensten ingevolge de Abonnementsovereenkomst.

4 ☒ Technische ondersteuning bieden aan de gebruikers.

 

Deze subverwerker biedt een geëxternaliseerde ontwikkelingsdienst en een middleware-platform voor integraties en kwaliteitsborging van zijn ontwikkeling.

Idem als Hilti Corporation

buiten  EU/ EER

 

 

 

 

7. Professionele diensten

De volgende Professionele Diensten zijn beschikbaar voor en/of gerelateerd aan de Diensten en worden uitgevoerd door Hilti, mits de Klant deze dienovereenkomstig heeft besteld:

7.1. On-Site Analyse

De On-Site Analyse Diensten worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Beoordeling van de status quo van de Klant met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel

· Identificatie van verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel Kwantificering van het besparingspotentieel door het implementeren van (een) overeenkomstige dienstmodule(s) van de Dienstverlener

· Kwantificering van het besparingspotentieel door het implementeren van (een) overeenkomstige dienstmodule(s) van de Dienstverlener

· Opstellen van implementatieplan van Hilti ON!Track 

7.2. Software Instelling

De software wordt door de Dienstverlener buiten het terrein van de klant uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Definitie van de gegevensstructuur, bijvoorbeeld voor materieelcategorieën en -locaties

· Opstellen van gebruikersrollen

· Gegevensexport/import en ondersteuning bij het invoeren

7.3. Tagging- en Implementatiedagen

De Tagging- en Implementatiedagen worden door de Dienstverlener bij de Klant uitgevoerd. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Bevestigen van tags aan materieel van de Klant

· Toevoegen van materieel in Hilti ON!Track

7.4. On-Site Training

De On-Site Training Services worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

· Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies

· Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie

· Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie

· Training over het gebruik van de Hardware indien deze is aangekocht bij de Dienstverlener

· Procesaanbevelingen

· Aanbevelingen hoe verschillende soort materieel met tags voorzien kunnen worden

7.5. Online Training

De Online Training Diensten worden door de Dienstverlener via internet uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:  

· Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies

· Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie

· Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie

7.6. ON!Track Unite Diensten

· De Professionele Diensten met betrekking tot ON!Track Unite (API-gegevens en door Hilti verstrekte integratie) worden door de Dienstverlener bij de Klant of op afstand uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:

· Gegevensconfiguratie en implementatie van door Hilti geleverde ON!Track Unite integraties;

· Opleiding over de werking van de geïntegreerde toepassingen (voor door Hilti geleverde ON!Track Unite-integraties) en over nieuwe bedrijfsprocessen waarbij de geïntegreerde toepassingen betrokken zijn

· Advies over ON!Track Unite (ontwikkelaarshub, E2E-tests, integratiescenario, partners, tijdlijn voor implementatie en training, coördinatie met geselecteerde derde partijen, enz.)

8. Non-Hilti services

  • Firebase Cloud messaging
  • Firebase Remote Config
  • Apple Push Notification service